• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Radni jednogłośnie za poszerzeniem granic Sanoka

Dodano: 30-12-2021
27 grudnia burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski złożył w drodze pilności wniosek do przewodniczącego rady Andrzeja Romaniaka o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i wprowadzenie do jej obrad projektu uchwały w sprawie zmiany granic Sanoka. Dotyczył on przyłączenia do miasta sołectw Zabłotce, Bykowce i części Trepczy.

Uzasadnienie uchwały przedstawił zastępca burmistrza ds. rozwoju Artur Kondrat. Zwiększenie terytorium miasta Sanoka jest pierwszym krokiem do tworzenia warunków dla dalszego rozwoju konkurencyjnej gospodarki w obszarach słabszych gospodarczo. Aby osiągnąć ten cel niezbędna jest poprawa zdolności ośrodków miejskich do kierowania wzrostu, zatrudnienia i wspierania zrównoważonego rozwoju (m.in. poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom suburbanizacji), wspomaganie ośrodków miejskich dotkniętych problemami.
Konsultacje społeczne
Mieszkańcy gminy Sanok i miasta Sanoka ponownie wyrażą swoją opinię w tej sprawie w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jak podkreślił burmistrz Kondrat poprzednie konsultacje pokazały, że coraz więcej mieszkańców ościennych sołectw dostrzega pozytywną zmianę w przyłączeniu ich miejscowości do Sanoka.
Poszerzenie miasta o nowe tereny otworzy przed nami wiele możliwości. Przede wszystkim Sanok wzmocni swoją pozycję w regionie i będzie ośrodkiem skupiającym uwagę inwestorów i turystów. Wiedzą o tym doskonale prezesi największych sanockich firm, którzy zdecydowanie zadeklarowali poparcie dla idei poszerzenia granic, wysyłając w tej sprawie pismo do przedstawicieli rządu. Nie sięgamy po niemożliwe – przed złożeniem projektu uchwały na dzisiejszą sesję wraz z współpracownikami przeanalizowaliśmy bardzo dokładnie wszystkie opinie, jakie na ten temat wpłynęły do Urzędu Miasta – przede wszystkim opinię Wojewody Podkarpackiego na temat przyłączenia Zabłociec i Bykowiec oraz opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą przyłączenia części Trepczy z miejskim ujęciem wody i oczyszczalnią ścieków. Także Związek Miast Polskich pozytywnie odniósł się do planów poszerzenia Sanoka. Dziś dziękuję pp. Radnym za decyzję, która została podjęta z myślą o przyszłości i w jak najlepszej wierze – podsumowuje burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski.
Co na to wszystko radni?
Temat był szeroko dyskutowany przez radnych, którzy postanowili wspólnie dołożyć wszelkich starań do przeprowadzenia procedury poszerzenia, by od 2023 r. Sanok faktycznie stał się większy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":