• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Sanoku w roku szkolnym 2021/2022

Dodano: 01-02-2021

Rozpoczyna się proces rekrutacji do przedszkoli i szkół, w tym oddziałów sportowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka. Szczegółowe terminy naboru, informacje nt. wniosków w rozwinięciu.

Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że tegoroczny nabór do przedszkoli i szkół podstawowych będzie się odbywać  w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

  1. Rekrutacja do samorządowych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Miasta Sanoka

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Sanoka. 6-latki objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Sanoka, ubiegających się po raz pierwszy do samorządowego przedszkola, lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w formie papierowej lub elektronicznej.

Wnioski wydawane i przyjmowane będą od 1 do 19 marca 2021 r.

Szczegółowe terminy naboru dla dzieci biorących udział w po raz pierwszy w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Nr 18/01/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2021/20212, załącznik Nr 1:

Dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach będą mogły zostać przyjęte do sanockich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jeśli palcówki dysponowały będą nadal wolnymi miejscami. Postępowanie uzupełniające zostało zaplanowane od 11 maja do 13 sierpnia 2021 r.

Kryteria rekrutacji

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego, pod uwagę brane będą kryteria dodatkowe, określone przez organ prowadzący w Uchwale Nr XXXII/295/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  1. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych Gminy Miasta Sanoka

Dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Zgłoszenia dzieci do klas pierwszych obwodowych szkół podstawowych trwały będą od 1 do 19 lutego 2021 r. Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej w formie papierowej lub elektronicznej.

Dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła po zakończeniu zgłoszeń uczniów zamieszkałych w obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Wnioski uczniów spoza obwodu przyjmowane będą od 1 do 13 marca 2021 r. oraz od 11 maja do 13 sierpnia 2021 r., w przypadku przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów do klas I określa Zarządzenie Nr 18/01/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2021/2022, załącznik Nr 2:

Wzory wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępne są w danej szkole w formie papierowej lub elektronicznej.

Kryteria rekrutacji dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXXII/294/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

III. Rekrutacja do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2021/2022

Do klas sportowych w szkołach podstawowych ubiegać się mogą chętni uczniowie posiadający odpowiednie predyspozycje i zdolności, bez względu na miejsce zamieszkania i obwód szkolny.

Terminy rekrutacji

Wnioski uczniów do klas sportowych przyjmowane będą od 1 do 12 marca 2021 r. oraz od 11 maja do 13 sierpnia 2021 r. w przypadku postępowania uzupełniającego.

Szczegółowe terminy rekrutacji uczniów do klas sportowych określa Zarządzenie Nr 18/01/2021 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych i oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka na rok szkolny 2021/2022, (załącznik Nr 3: Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":