• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Rozpoczęły się konsultacje ws. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka

Dodano: 05-10-2020
Od 5 października do 3 listopada 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, w pokoju nr 54 w godzinach pracy urzędu do publicznego wglądu jest projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 27 października 2020 r. (wtorek) w sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 11.00.

Uwagi dotyczące projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku lub przesłać na adres:  wgp@um.sanok.pl. do 24 listopada 2020 r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania/siedziby, bądź oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.
Planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, m. in. dostęp do płynów dezynfekujących.
Dokumenty do pobrania:

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":