• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

RPO WP 2014-2020

„Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku”

FE_PR_POZIOM-Kolor-01

Cele ogólne projektu zostały zdefiniowane następująco:Celem projektu jest wysoka jakość i efektywność kształcenia w zakresie wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2 w Sanoku.

 • wysoka jakość zajęć wychowania fizycznego;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny uczniów gimnazjum;
 • pełna oferta pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz rehabilitacji;
 • poprawa warunków pracy nauczycieli;
 • ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych ze zdrowiem i aktywnością ruchową młodzieży;
 • wysoka jakość edukacji w Gminie Miasta Sanoka.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje poprawę stanu infrastruktury szkolnej na terenie Gminy Miasta Sanoka poprzez budowę nowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego) na potrzeby realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. W tym celu budynek istniejącego Gimnazjum nr 2 jest rozbudowywany o nowoczesną salę gimnastyczną wraz z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym. Zakres prac obejmuje:

 • roboty budowlane i instalacyjne,
 • zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu,
 • zakup wyposażenia ICT w celu poprawy warunków kształcenia,
 • nadzór inwestorski w zakresie: budowlanym, sanitarnym, elektrycznym, oraz autorskim.

Termin realizacji projektu: Październik 2014 – grudzień 2016

Całkowita wartość projektu wynosi 2 169 605,31 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 873 944,31 zł.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 700 000,00 zł w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

 FE_PR_POZIOM-Kolor-01  

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sanoku poprzez głęboką termomodernizację budynku socjalno – administracyjnego przy stadionie „Wierchy” oraz głęboką termomodernizację, montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku Centrum Sportów Ekstremalnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku socjalnego- administracyjnego przy stadionie przy ulicy Żwirki i Wigury 10 obejmującej:
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • Docieplenie ścian gruntowych (w siłowni),
 • Docieplenie ścian wewnętrznych na granicy pom. ogrzewane – pom. nieogrzewane,
 • Docieplenie ścian kotłowni,
 • Docieplenie stropodachu skośnego pod trybuną oraz stropodachu nad kotłownią,
 • Docieplenie podłogi na gruncie na parterze oraz podłogi na gruncie w siłowni, Docieplenie stropu wewnętrznego na parterze – przestrzeń nieogrzewana,
 • Wymiana stolarki okiennej,
 • Wymiana stolarki drzwiowej,
 • Modernizacje systemu grzewczego, cwu i oświetlenia.
 1. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Sportów Ekstremalnych na ulicy Poprzecznej 2 obejmującej:
 • Docieplenie dachu,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • Ocieplenie ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem,
 • Wymiana stolarki okiennej,
 • Wymiana stolarki drzwiowej,
 • Modernizacja c.o.
 • Zamontowana pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 9,88kW.

Termin realizacji projektu październiki 2016 – listopad 2017

Całkowita wartość projektu wynosi 2 141 992,78 zł , w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 943 018,21 zł.

logotyp

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Sanok (ul. Bema 2, ul. Przemyska 2. ul. Wyspiańskiego 41, ul. Orzeszkowej 2, ul. Orzeszkowej 2A, ul. Młynarska 49).Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Budynek wielorodzinny na ul. Bema 2:

 • Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zakup podgrzewaczy akumulacyjnych,
 • Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,
 • Modernizacja przegrody Podłoga,
 • Modernizacja przegrody Strop nad ostatnią kondygnacją/Dach,
 • Modernizacja przegrody OZ części wspólne 'Wentylacja grawitacyjna’,
 • Modernizacja przegrody OZ piwnicy do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’,
 • Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne 'Wentylacja grawitacyjna’,
 • Modernizacja systemu grzewczego poprzez zakup i montaż kotła gazowego nowej generacji.

Budynek wielorodzinny na ul. Przemyskiej 2:

 • Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zakup podgrzewaczy elektrycznych,
 • Modernizacja przegrody OZ część wspólna 'Wentylacja grawitacyjna’,
 • Modernizacja przegrody Drzwi zewn. 'Wentylacja grawitacyjna’,
 • Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny nad ostatnią kondygnacja/Dach,
 • Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna (w tym ścian fundamentowych),
 • Modernizacja systemu grzewczego poprzez zakup kotła kondensacyjnego oraz montaż automatyki sterującej.

Budynek wielorodzinny na ul. Wyspiańskiego 41:

 • Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez montaż podgrzewaczy akumulacyjnych,
 • Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny,
 • Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,
 • Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie,
 • Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna,
 • Modernizacja przegrody DZ 1 wspólne 'Wentylacja grawitacyjna’,
 • Modernizacja przegrody OZ 1 część wspólna 'Wentylacja grawitacyjna’,
 • Modernizacja systemu grzewczego poprzez zakup i montaż nowego kotła gazowego oraz zakup i montaż automatyki sterującej.

Budynek wielorodzinny na ul. Orzeszkowej 2:

 • Docieplenie ścian,
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 • Wymiana stolarki okiennej,
 • Wymiana stolarki drzwiowej,
 • Wymiana oświetlenia części wspólnych,
 • Modernizacja instalacji C.W.U. i C.O poprzez wykonanie nowej instalacji CWU oraz kompleksową modernizację Co (wymiana grzejników, wewnętrzna instalacja CO, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych).

Budynek wielorodzinny na ul. Orzeszkowej 2A:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
 • Wymiana stolarki okiennej,
 • Wymiana stolarki drzwiowej o powierzchni 3,15 m2,
 • Wymiana oświetlenia części wspólnych,
 • Regulacja instalacji C.O. poprzez wymianę grzejników, wymianę wewnętrznej instalacji CO oraz montaż zaworów termostatycznych i podpionowych,
 • Modernizacja instalacji C.W.U.

Budynek wielorodzinny na ul. Młynarska 49:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych,
 • Docieplenie stropodachu niewentylowanego wraz z wymianą pokrycia z papy,
 • Wymiana stolarki okiennej,
 • Wymiana stolarki drzwiowej,
 • Montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, orynnowania,
 • Modernizacja instalacji C.W.U. poprzez zakup elektrycznych podgrzewaczy wody,
 • Regulacja instalacji C.O. poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji instalacji CO (montaż nowego kotła centralnego ogrzewania, wymiana grzejników oraz wewnętrzna instalacji CO).

Termin realizacji projektu wrzesień 2016 – wrzesień 2018

Całkowita wartość projektu wynosi 2 489 786,02 zł , w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 1 467 091,46 zł.

logotyp

„Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji

w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko”.

Pierwszorzędnym celem projektu jest poprawa efektywności wykorzystania transportu zbiorowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko.

Do najważniejszych celów szczegółowych należą:

 • skrócenie czasu podróży pasażerów,
 • ograniczenie zatorów dla komunikacji miejskiej,
 • poprawa komfortu podróży,
 • zmniejszenie zatłoczenia środków komunikacji publicznej i lepszego ich wykorzystania poza godzinami szczytu,
 • zwiększenie znaczenia transportu publicznego,
 • zwiększenie integracji różnych środków transportu,
 • poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji na terenie obszaru funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy projektu będzie realizowany na terenie trzech gmin z terenu MOF Sanok-Lesko, które wdrażają następujące zadania projektowe:

Gmina Miasta Sanoka (Partner Wiodący):

 • budowa dworca multimodalnego umożliwiającego dogodną zamianę środka transportu,
 • zakup niskoemisyjnego taboru komunikacyjnego w postaci 3 autobusów spalinowych spełniających normę emisji spalin EURO 6, a także 8 autobusów zasilanych CNG,
 • zakup gruntu na potrzeby budowy dworca.

Gmina Zagórz (Partner nr 1):

 • budowa parkingu typu parkuj i jedź umożliwiającego zmianę indywidualnego środka transportu na zbiorowy,
 • przebudowa drogi gminnej prowadzącej do pętli autobusowej na terenie Gminy.

Gmina Sanok (Partner nr 2) przebuduje infrastrukturę obsługi komunikacji zbiorowej w postaci budowy chodników oraz wymiany wiaty przystankowej w miejscowości Czerteż i remontem przystanku przy drodze wojewódzkiej nr 886. Dodatkowo Gmina Sanok wyremontuje przystanek w miejscowości Sanoczek.

Termin realizacji projektu: Maj 2017 – Październik 2018

Całkowita wartość projektu wynosi: 29 824 557,54 PLN, w tym dofinansowanie z Funduszy RPO WP 2014-2020: 21 237 696,49 PLN


„Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko”

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem z powodu niepełnosprawności, choroby lub starszego wieku, zamieszkujących obszary rewitalizacji na terenie MOF Sanok-Lesko. Projekt składa się z 4 zadań realizowanych przez 5 partnerów: Gminę Miasta Sanoka (Lider Projektu), Gminę Sanok, Gminę Lesko, Gminę Zagórz oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Wartość ogółem projektu wynosi: 18 117 575,76 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 12 718 773,67 zł,
Dofinansowanie: 8 681 591,99 zł
Rozpoczęcie realizacji projektu: 31.12.2018 r,
Zakończenie realizacji projektu: 28.02.2021 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja niezagospodarowanych obiektów i przestrzeni z nimi związanych funkcjonalnie obejmująca następujące zadania

1. Stworzenie Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób, niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku w części po dawnej szkole w Raczkowej ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej.
Wartość ogółem wynosi: 8 531 851,15 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 5 958 637,23 zł,
Dofinansowanie: 3 249 840,73 zł

2. Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.

Przedmiotem zadania jest przebudowa części budynku dawnej Świątyni Ormiańskiej zlokalizowanej w Lesku ze zmianą sposobu użytkowania na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci.
Wartość ogółem wynosi: 2 117 259,80 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 117 259,80 zł,
Dofinansowanie: 1 799 035,60 zł

3. Nadanie nowej funkcji części budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z poprawą atrakcyjności, bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

Przedmiotem zadania jest adaptacja pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS) z przeznaczeniem na Klub Aktywnego Seniora wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z budynkiem.

Wartość ogółem wynosi: 2 011 566,82 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 004 079,95 zł,
Dofinansowanie: 1 700 060,99 zł

4. Rewitalizacja dawnego Domu Kultury na cele działalności społecznej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa, przebudowa, dobudowa i nadbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Sanoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społecznej – Caritas.
Wartość ogółem wynosi: 5 456 897,99 zł,
Wydatki kwalifikowalne: 2 638 796,69 zł,
Dofinansowanie: 1 932 654,67 zł


Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Rejonowej nr 1 przy ul. Błonie 5 w Sanoku, dzięki której nastąpi redukcja zużycia energii końcowej na poziomie 1254,79 GJ.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku, w tym:

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji,
 • docieplenie ścian fundamentowych w gruncie,
 • ocieplenie stropu pod nieogrzewanymi pomieszczeniami,
 • modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. i grzejników,
 • modernizacje instalacji oświetleniowej – zmiana oświetlenia na energooszczędne (LED),
 • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 22,40 kWp,
 • wykonanie klimatyzacji,
 • modernizacja instalacji odgromowej, uziemiającej.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2018 – grudzień 2019

Całkowita wartość projektu: 1 726 530,71 zł, w tym dofinansowanie z funduszy Europejskich  1 193 096,41 zł.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":