• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Sesja budżetowa

Dodano: 12-01-2022

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję LIV sesję  Rady Miasta Sanoka – sesję budżetową VIII kadencji.  Sesja odbędzie się dnia 20 stycznia 2022r. o godz. 16:00  w  sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 7. Przedstawienie wniosków do projektu uchwały budżetowej złożonych przez Komisje.
 8. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i przedstawienie autopoprawek Burmistrza.
 9. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami i poprawkami nie uwzględnionymi w autopoprawkach.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

 Rady Miasta

 

   Andrzej Romaniak

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

UWAGA!!! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":