• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Sesja budżetowa

Dodano: 09-01-2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XXIII Sesję Rady Miasta Sanoka – sesję budżetową VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 16.01.2020r. o godz. 16 00  w  Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza.
 5. Przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 7. Przedstawienie wniosków do projektu uchwały budżetowej złożonych przez Komisje.
 8. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i przedstawienie autopoprawek Burmistrza.
 9. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami i poprawkami nie uwzględnionymi w autopoprawkach.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                                                 Przewodniczący

Rady Miasta

 

    Andrzej Romaniak

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":