• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

STRAŻ MIEJSKA SANOK

STRAŻ MIEJSKA SANOK

ul. Rynek 7
38-500 Sanok

Kontakt:
Telefon: 13 46 32 331 – Dyżurny Straży Miejskiej
13 46 37 121 – Komendant
Fax: 13 46 30 890
email: sm@um.sanok.pl

Pracownicy Straży Miejskiej – 13 etatów
Komendant – 1 etat
Strażnicy – 12 etatów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zadania:
Do zadań straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Uprawnienia:
Strażnik wykonując zadania straży ma prawo do :
1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, (doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,) jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego,
4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
6) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
7) wydawania poleceń,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji

Strażnik może stosować, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie, następujące środki przymusu bezpośredniego :

Art. 14.  1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w ustawie.

2. Środkami przymusu bezpośredniego są:

1)  siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

2)  kajdanki,

3)  pałki obronne wielofunkcyjne,

4)  psy i konie służbowe,

5)  przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.),

6)  przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

7) ręczne miotacze gazu.

Strażnik ma prawo użycia broni palnej krótkiej:

…  broń palną bojową do wykonywania zadań określonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 (ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,) i 9, (konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy).

Jeżeli środki przymusu bezpośredniego wymienione w art. 14 ust. 2 okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej, przy wykonywaniu zadań określonych w art. 11 pkt 5 i 9:

1)  w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie strażnika lub innej osoby,

2)  przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby,

3)  przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną bojową strażnikowi,

4)  w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne.

2. Użycie broni palnej bojowej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.

Akty prawne:

Ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779 z późn.zm.

USTAWA o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 10.04.1974 r

USTAWA o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U.2009nr62poz.504

USTAWA o drogach publicznych

Ustawa o ochronie osób i mienia

Ustawa Prawo o zgromadzeniach.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ustawa Prawo budowlane

Rozporządzenie RM zmieniające rozp ws umundurowania, dystynkcji SM… 10 12 2009

Rozporządzenie ws ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań 12 11 2009

Rozporządzenie ws sposobu obserwowania i rejestrowania obrazu … 16 12 2009

Rozporządzenie ws sposobu dokumentowania faktu użycia ŚPB przez SM

Rozporządzenie MSWiA ws trybu sprawowania nadzoru nad działalnością SM z 21 12 2009

ROZPORZĄDZENIE MSWiA w/s wykroczeń, za które strażnicy SGm są uprawnieni do nakł. grzywien 3.08.2009

Rozporządzenie Ministra Spraw Wew. i Adm w spr. kierowania ruchem drogowym

Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

Rozporządzenie RM w sprawie umundurowania Strażników Miejskich

ROZPORZĄDZENIE ws zakr i sp wyk. przez strażników gminnych(miejskich) niektórych czynności z dnia 18 12 2009

ROZPORZĄDZENIE w sprawie kontroli ruchu drogowego

ROZPORZĄDZENIE w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze m.k. za wybrane rodzaje wykroczeń

ROZPORZĄDZENIE w sprawie zakresu i sposobu współpracy straży gminnej(miejskiej) z Policja

ROZPORZĄDZENIE w/s szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) 17 12 2009

ROZPORZĄDZENIE w/s przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników środków przymusu bezp.

ROZPORZĄDZENIE w/s przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników środków przymusu bezp.

ROZPORZĄDZENIE w/s przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających sie o …

Uchwały Nr LI/391/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 października 2009r. zmieniającą
Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sanoka

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":