• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Szereg uchwał podjętych podczas XLII Sesji Rady Miasta

Dodano: 28-04-2021
27 kwietnia br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 odbyła się XLII Sesja Rady Miasta Sanoka pod przewodnictwem Andrzeja Romaniaka.  Po zapoznaniu się z porządkiem obrad, powołaniu sekretarza, przedstawieniu interpelacji, wysłuchaniu sprawozdań Komisji i burmistrza z działalności międzysesyjnej, radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał.

Sprawy budżetowe
Na początku Rada Miejska dokonała zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”. W lutym br. marszałek województwa podkarpackiego poinformował o zmianie harmonogramu płatności, co przekłada się także na zmianę środków wydatkowanych w bieżącym i przyszłym roku. Realizacja tego projektu ulegnie wydłużeniu i przesunięciu na kolejne lata.  Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Konieczne jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór nowego wykonawcy robót. Uchwałą radni rozkładają finansowanie na kolejne lata (w 2021 r. – 956 612 zł i w 2022 – 2 340 518,20 zł), nie zmieniając wielkości dofinansowania całkowitego. Źródłem spłaty zobowiązania w przyszłym roku będą dochody własne Gminy Miasta Sanoka pochodzące ze sprzedaży majątku i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Radni uchwalili zmiany budżetowe w br., ustalając dochody budżetowe na poziomie 197 967 573,42 zł wydatki w kwocie 222 144 432,48 zł, zmniejszając dochody budżetowe o kwotę 154 670,78 zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany emisją obligacji.  W związku z pozyskaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę infrastruktury turystycznej i zmniejszeniem dotacji na budowę drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku między obwodnicą miasta Sanoka a DK nr 28 zmianie ulegnie wieloletnia prognoza finansowa.
Gospodarowanie nieruchomościami
Radni rozpatrywali wniosek burmistrza ws. wniesienia przez Gminę Miasta Sanoka wkładu w postaci prawa własności nieruchomości do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu. Udział Miasta w kapitale zakładowym Spółki w postaci prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Konarskiego ma na celu realizację inwestycji polegającej na budowie bloków mieszkalnych. Na wskazanej nieruchomości ustalono warunki zabudowy dla budynków wielorodzinnych, zaś Miasto pozyskało dofinansowanie na ten cel ze środków Krajowego Zasobu Nieruchomości w wys. 3 mln zł. Kolejnym krokiem jest przeniesienie własności ww. nieruchomości na spółkę oraz otrzymanej dotacji w zamian za objęcie udziałów.
Na wniosek dzierżawcy działki miejskiej, zabudowanej obiektem handlowym w dzielnicy Wójtostwo, radni podjęli uchwałę ws. wydzierżawienia bezprzetargowego na okres 10 lat nieruchomości wnioskodawcy. Nieruchomość jest zagospodarowana i regularnie porządkowana, a obecny dzierżawca jest w przyszłości zainteresowany jej kupnem.
Dwie uchwały dotyczyły sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta w obrębie Dąbrówka właścicielom nieruchomości przyległych. Sprzedaż pozwoli na doprowadzenie do zgodności stan faktyczny ze stanem prawnym działek.
PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie zwróciła się z wnioskami o obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta. Spółka zyskała dostęp do wykonywania prac eksploatacyjnych, infrastruktury przesyłowej.
Mieszkania komunalne i socjalne
Radni uchwalili zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sanoka. Ustalone zostały zasady wynajmu, kryteria dochodowe, ustalono kryteria osobowe, którym przysługuje pierwszeństwo  zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego, warunki dokonywania zmian lokali, tryb rozpatrywania wniosków oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej. W dokumencie znalazły się również zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, o którego najem nie wystąpiły osoby po śmierci najemcy.
Nowa linia autobusowa na trasie Sanok – Pisarowce – Jędruszkowce – Pielnia – Nadolany – Nowotaniec – Nagórzany – Wola Sękowa – Wygnanka 
Wójtowie gmin Bukowsko, Sanok, Zarszyn zwrócili się do burmistrza ws. uruchomienia nowej linii komunikacji miejskiej. W tym celu porozumienia międzygminne z gminami Bukowsko i Sanok zostaną aneksowane, zaś z gminą Zarszyn porozumienie zostanie podpisane do 31 grudnia 2026 r. W planach jest wykonanie 8 kursów dziennie w jedną stronę, od poniedziałku do piątku.  W związku z uruchomieniem dodatkowych kursów konieczne było ustalenie nowych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Do 2. strefy biletowej przyporządkowane zostaną miejscowości: Pisarowce, Jędruszkowce, i Pielnia oraz Nowosielce. Wprowadzono także ulgę samorządową w postaci bezpłatnych przejazdów dla dawców osocza. Osobom będącym działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych przysługuje ulga w wysokości 50% kosztów przejazdu.
Działalność radnych
Radni przyjęli Aktualizację Projektu założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Miasta Sanoka oraz Gminny Program Wspierania Rodziny. Za bezzasadną Radni uznali skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.
Za nieuzasadnione radni uznali petycje w sprawie wstrzymania realizacji procedur zmiany granic administracyjnych Sanoka mieszkańców Międzybrodzia, Stróżów Małych i Wielkich, Czerteża, Sanoczka, Bykowiec, Trepczy, Zabłociec.
Komisja Rewizyjna rady Miasta Sanoka ma przeprowadzić kontrolę w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku w zakresie spraw organizacyjnych, jest to działanie związane z pismem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Radni dyskutowali nad zmianą składu osobowego Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu. Projekt uchwały ponownie zostanie rozpatrzony przez komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
W związku z remontem ul. 800-lecia, złym stanem technicznym mostu oraz wprowadzonym zakazem wjazdu i wyjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony na ul. Głowackiego, 102 mieszkańców dzielnicy Zatorze zgłosiło petycję ws. przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 7 zawieszonej z powodu ograniczeń. Burmistrz poinformował Radę Dzielnicy Zatorze o podjętych działaniach i zabezpieczeniu środków na wzmocnienie i remont mostu. Przygotowany jest przetarg na zasadzie projektuj – wybuduj, który wkrótce powinien się rozstrzygnąć. Do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwrócono się o zmianę decyzji w zakresie dopuszczenia do ruchu przede wszystkim komunikacji miejskiej.
Na koniec w wolnych wnioskach radni wskazywali, które ulice wymagają dodatkowych prac naprawczych,szczególnie po zimie,  gdzie brakuje oświetlenia, dziękowali także za podjęte interwencje.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.04.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":