• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Uchwała ws. zmiany granic miasta Sanoka podjęta

Dodano: 25-03-2021
Najważniejszym punktem dzisiejszej sesji Rady Miasta (25 bm.), a prawdopodobnie tej kadencji było podjęcie uchwały ws. zmiany granic Gminy Miasta Sanoka oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem wojewody podkarpackiego, dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych. Za poszerzeniem granic głosowało 12 radnych 5 było przeciw.

W myśl przepisów ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek zainteresowanej Rady Miasta, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala zmiany granic gminy. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy oraz przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. Zmiana granic dokonywana jest w sposób uwzględniający infrastrukturę społeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy.
Sanok jest największym miastem w regionie bieszczadzkim i jednocześnie ośrodkiem stymulującym rozwój ościennych miejscowości i gmin, a także powiatu sanockiego. Jako jego stolica realizuje szereg usług administracyjnych, opieki zdrowotnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczych, komunalnych, kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych. Sanok oferuje miejsca pracy, zaś prowadzona w mieście działalność gospodarcza wykracza poza skalę lokalną.
Urbanizacja terenów otaczających Sanok wynika z potrzeby poszukiwania przez miasto w swym najbliższym otoczeniu odpowiednich terenów pod rozwój inwestycji. Już obecnie widoczna jest tendencja do rozprzestrzeniania się funkcji miejskich poza terytorium Sanoka. Z drugiej strony w ostatnim czasie słabną możliwości rozwojowe miasta ze względów na spadek liczby mieszkańców. Włączenie nowych terenów w granice administracyjne wzmocni potencjał rozwojowy miasta, zwiększy konkurencyjność inwestycyjną i umożliwi powstanie nowych miejsc pracy i mieszkań.
Nowi inwestorzy, którzy zgłaszają się do władz samorządowych, są zainteresowani terenami miejskimi. Ich niedostateczność utrudnia realizację i rozwój inwestycji oraz zmniejsza atrakcyjność gospodarczą miasta dla inwestycji zewnętrznych. Ta sytuacja skutkuje przeniesieniem ciężaru inwestycyjnego poza granice miasta, ogranicza również funkcjonalność planowanej budowy strefy ekonomicznej przy ul. Okulickiego. Przyłączenie terenów może zaowocować inwestycjami, na których skorzystają mieszkańcy miasta i gmin ościennych. Proponowane zmiany przyniosą korzyści w postaci usprawnienia dostępności komunikacyjnej, wzrośnie wartość nieruchomości co przyczyni się do polepszenia sytuacji ekonomicznej.
Istotną kwestią dla mieszkańców jest usytuowanie instalacji – ujęcia wody i miejskiej oczyszczalni ścieków w Trepczy. Funkcjonowanie ujęcia wody w granicach miasta przyczyni się do usprawnienia procedur i postępowań służących bezpieczeństwu, realizacji zadań inwestycyjnych i korzyści finansowych związanych z odprowadzaniem podatków do budżetu miasta.
Również dogodne położenie terenów z dostępnością do DK28 z możliwością wykonania uzbrojenia terenu podniesie atrakcyjność inwestycyjną Sanoka. Procedura powiększenia miasta odbędzie się bez uszczerbku powierzchni gminy sąsiedniej. Włączenie obszaru sołectw z gminy Sanok pozostających w bezpośredniej styczności administracyjnej jest działaniem przemyślanym i dobrze zorganizowanym. Zmiana granic miasta zapewni terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz podniesie zdolność realizacji zadań publicznych.
Mieszkańcy miasta i sołectw planowanych do przyłączenia jest zintegrowana i tworzy wspólny organizm. Ścisłe związki, które łączą miasto z okolicznymi miejscowościami, występują w obszarze infrastruktury społecznej oraz społeczno-gospodarczej. Potwierdza to procesy związane z zatrudnieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez mieszkańców zamieszkujących sąsiednie sołectwa na terenie miasta.
Miasto podjęło wysiłek inwestycyjny służący mieszkańcom nie tylko Sanoka, ale całego regionu. Do dyspozycji chętnych pozostają baza rekreacyjno-sportowa MOSiR-u, sanockie instytucje kultury SDK, MBP, BWA. Godziny funkcjonowania placówek szkolnych i przedszkolnych są dostosowane do godzin pracy rodziców, stąd tak chętnie rodzice z sołectw ościennych pracujący w Sanoku korzystają z infrastruktury oświatowej w mieście. Nowoczesna komunikacja miejska obsługuje kilka gmin.
Obszar sołectw objętych uchwałą przyłączenia do Sanoka – Bykowce, Czerteż i Trepcza powiązany jest z miastem uporządkowaną siecią infrastrukturalną zarządzana przez SPGK. Kanalizacja sanitarna i wodociągowa jest włączona do miejskiej sieci.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przyłączanych sołectw, gmina miasta Sanoka zapewnia infrastrukturę społeczną i możliwości rozwoju gospodarczego oraz poszerzy towarzysząca infrastrukturę techniczną, stanowiącą podstawowe obiekty, urządzenia i instalacje.
Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w Sanoku pokazały, że mieszkańcy wskazywali głównie trzy sołectwa: Bykowce, Trepczę, Zabłotce, o które powinien zostać powiększony Sanok. Jest to naturalny proces jego rozwoju JST.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":