• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Wkrótce konsultacje ws. zmiany granic Sanoka

Dodano: 17-12-2020

Po raz XXXVII w Szkole Podstawowej nr 8 obradowali radni Rady Miejskiej w Sanoku pod przewodnictwem Andrzeja Romaniaka 17 grudnia br. Po powołaniu sekretarza, wprowadzeniu zmian w porządku obrad, wysłuchaniu interpelacji, sprawozdań przewodniczących Komisji i burmistrza z działalności międzysesyjnej, radni przystąpili do prac nad uchwałami.

Zmiany budżetowe

W programie XXXVII sesji Rady Miasta Sanoka znalazły się projekty uchwał wprowadzające zmiany budżetowe na 2020 r. w związku ze zmianami w części oświatowej subwencji ogólnej, aneksem do umowy, na podstawie której realizowana jest przebudowa ul. Poprzecznej, Szafera, Krasińskiego oraz Sadowej, protokołem pokontrolnym wojewody podkarpackiego i przeniesieniem wydatków budżetowych. Radni też wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn.” Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta a DK 28” w kwocie 2 986 257,04 zł. Planowana realizacja zadania zakończy się w późniejszym terminie. W związku z powyższym zmieni się też harmonogram płatności rozłożony na 2020 i 2021 r.

Dzierżawa gruntów

Dwie uchwały dotyczyły wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na 10 lat. Pierwsza uchwała została podjęta na wniosek dzierżawcy, prowadzącego na Wójtostwie działalność gospodarczą w budynku będącym własnością wnioskodawcy. Druga uchwała dotyczyła dzierżawy gruntów i budynku handlowego przy ul. Poprzecznej. W tym przypadku też dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy, z intencją podjęcia działań inwestycyjnych. W obu przypadkach dzierżawcy rozważają możliwość zakupu w przyszłości tych gruntów.

Sprawy społeczne

Radni uchwalili Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Sanoka na rok 2021. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w mieście w latach poprzednich i został też opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Określa on lokalne działania w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i związanych z tym zagrożeń społecznych. Program jest adresowany do całej społeczności Sanoka, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, osób z ryzyka, dzieci i młodzieży.  Na realizację działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są przeznaczone środki z pozyskane z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kolejnym programem profilaktycznym uchwalonym przez radnych był Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2023. Program ten zwiera lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych. Od października do listopada br. odbyły się dwa niezależne badania społeczne wśród dorosłych mieszkańców i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 1-3 szkół ponadpodstawowych.

Na podstawie podjętej uchwały radni zadecydowali o przystąpieniu do realizacji programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych kulturalnych i sportowych. Z programu skorzystają osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Asystent będzie pomagał przy wyjściu, powrocie czy dojazdach do wybranych przez uczestnika miejsca rehabilitacji, zajęć, ośrodków kultury, instytucji,. Będzie to również pomoc przy robieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych. Usługa ma przyczynić się do umożliwienia przez osoby niepełnosprawne bardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Realizatorem programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku. Źródłem finansowania będzie Fundusz Solidarnościowy, wkład finansowy Miasta nie jest wymagany.

Sprawy komunalne

Rada pozytywnie rozpatrzyła wniosek Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych. Dopłatę Miasto przekazuje SPGK. W projekcie budżetu na 2021 r. zostały zaplanowane środki w wys. 994 tys. zł, z tego 380 000 zł dopłata do wody i 614 tys zł. dopłata do ścieków. Zaplanowane środki pozwolą na utrzymanie dopłat na obecnym poziomie, zatem dopłata do ceny 1 m3 wyniesie 0,36 zł, zaś dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków wyniesie 0,56 zł. Po uwzględnieniu określonych dopłat w ww. wysokości, cena za 1m3 dostarczonej wody wyniesie 5,66 zł brutto, natomiast cena za 1m3 odprowadzonych ścieków wyniesie 5,35 zł brutto.

Kolejna podjęta przez radnych uchwała dotyczyła wykreślenia – z uchwały XXXI/234/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wszystkich zapisów określających sposób gospodarowania tymi na ww. nieruchomościach. Uwzględniwszy wnioski mieszkańców  i zarządców nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zwiększy się częstotliwość odbioru bioodpadów pochodzenia kuchennego do dwóch razy w tygodniu, natomiast odbioru szkła kolorowego i bezbarwnego  do dwóch razy w miesiącu. Wprowadzony został również selektywny odbiór popiołów z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. W  z tą uchwałą radni wprowadzili regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, w którym określono normy nagromadzenia odpadów oraz określenie obowiązku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

Zgodnie z założeniami prawa wodnego należało wyznaczyć nową aglomerację Sanok o równoważnej liczbie mieszkańców 61 535 RLM z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trepcza. Aglomeracja Sanok obejmuje Sanok oraz miejscowości, w gminie Sanok: Bykowce, Czerteż, Falejówka, Jędruszkowce, Jurowce, Kostarowce, Markowce, Pakoszówka, Pisarowce, Płowce, Prusiek, Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Srogów Górny, Strachocina, Stróże Małe, Trepcza, Wujskie, Zabłotce i Załóż. Aglomeracja będzie obsługiwana przez oczyszczalnię ścieków w Trepczy.

Na początku 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne ws. zmiany granic Sanoka

Dyskusję wśród radnych wywołał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Sanoka i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Głos zabrali  również przewodniczący Rady Gminy Sanok oraz Bogdan Struś w imieniu własnym – mieszkańca Sanoka. Jak uzasadniał zastępca burmistrza ds. rozwoju Artur Kondrat powiększenie terytorium Sanoka wpisuje się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. Jest to pierwszy krok do tworzenia warunków dla dalszego rozwoju konkurencyjności gospodarki w obszarach słabszych gospodarczo. Aby osiągnąć ten cel niezbędna jest poprawa zdolności ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu zatrudnienia, wspierania zrównoważonego rozwoju (m.in. poprzez przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom suburbanizacji). Zwiększenie terytorialne Sanoka jest drogą do dalszego dynamicznego rozwoju miasta i całego subregionu. Konsultacje mają dotyczyć sołectw z gminy Sanok: Bykowce, Czerteż, Międzybrodzie, Płowce, Sanoczek, Stróże Małe, Stróże Wielkie, Trepcza, Zabłotce, z gminy Zagórz sołectwa Zahutyń.

Działalność pozarządowa

Podjęta uchwała ws. wystąpienia Gminy Miasta Sanoka z Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, zmniejszy wydatki budżetowe o kwotę składki członkowskiej w wysokości 4000 zł rocznie. Miasto Sanok od 1996 r. funkcjonue w Towarzystwie. Uchwała spowoduje, że Towarzystwo będzie współpracowało z Miastem na takich samych zasadach jak inne organizacje pozarządowe.

Rada wprowadziła zmiany w statucie Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu rozszerzając przedmiot działalności, co jest podyktowane stałym rozwojem i perspektywami poszerzenia  jej aktywności, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Ostatnie uchwały dotyczyły zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miasta ich przewodniczących. Sesję zakończyły wnioski i zapytania radnych.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 17.12.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":