• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

WTOREK, 20 II – XLIX Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 19-02-2018

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta Sanoka zwołuje XLIX Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej (pokój nr 64) Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Sanoka do realizacji zadania pod nazwą „Przygotowanie terenu pod inwestycję pn. Budowa Zakładu Karnego typu Zamkniętego w Sanoku przy ul. Stróżowskiej”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonanie konstrukcji wsporczej telebimu” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy Miasta Sanoka na lata 2017-2018 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działka nr 909/4 o pow. 0,0133 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z fontann miejskich usytuowanych na Placu Św. Michała, Placu Rynek oraz Placu Miast Partnerskich w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka publicznych przedszkolach, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Podkarpacki Oddział Wojewódzki w  Sanoku im. Synów Ziemi Sanockiej , ul. 3 Maja 1/1 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do użycia herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie SAMURAJ SANOK ul. Szopena 1 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa miasta Sanoka dla ks. dr. Andrzeja Skiby, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania honorowego obywatelstwa miasta Sanoka dla Pani Krystyny Chowaniec, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Przedstawienie informacji dot. projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka.
22. Interpelacje
23. Wolne wnioski i zapytania
24. Zamknięcie obrad sesji.

sesja_archiwum

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":