• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Wybory ławników

Informacja

 

o przeprowadzeniu dodatkowych wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję 2020-2023

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka, informuje, że Rada Miasta Sanoka przystępuje do wyboru:

2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie, na kadencję  2020 – 2023.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto;

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wskazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być;

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Pomiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są;

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia do dnia 28 lutego 2020 r.

 

Do zgłoszenia kandydat na ławnika dołącza następujące dokumenty;

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie  została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217  oraz 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 6. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
 7. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,

 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz informację w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

 

Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1 pok. 66 (Biuro Rady) w godz. 8.00 – 13.00

 

Kartę zgłoszenia można pobrać również na stronie internetowej www.sanok.pl lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/plministerstwo/sady-powszechne.

 

 

Przewodniczący

   Rady Miasta

Andrzej Romaniak

 

 

 

Załączniki do pobrania:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [pdf]
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [rtf]
Lista osób popierających kandydaturę
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":