• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Wybory ławników

Informacja

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka, informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 52 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 ) Rada Miasta Sanoka dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023:

 1. 2 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku,
 2. 3 ławników do Sądu Rejonowego w Sanoku, Wydział Pracy,
 3. 8 ławników do Sądu Okręgowego Krośnie,

 

Kandydatem  na ławnika może być ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba

wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Pomiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Do zgłoszenia kandydat na ławnika dołącza następujące dokumenty:

 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie  została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. 2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się  również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 7. w przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać również na stronie internetowej www.sanok.pl.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można składać w Urzędzie Miasta Sanoka ul. Rynek 1 pok. 66 (Biuro Rady) w godz. 8.00 – 15.00

 

Przewodniczący

Rady Miasta

Andrzej Romaniak

Załączniki do pobrania:
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [pdf]
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [rtf]
Lista osób popierających kandydaturę
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
Oświadczenie o niekaralności
Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Podsumowanie roku Burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego (19.11.2019)
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (26.11.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":