• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Wydziały Urzędu Miasta


BIURO BURMISTRZA MIASTA
e- mail: bbm@um.sanok.pl

Do zadań Biura Burmistrza Miasta (BBM) należy:

 1. Obsługa organizacyjna Burmistrza.
 2. Prowadzenie sekretariatów: Burmistrza i jego zastępców.
 3. Ustalanie w porozumieniu z Burmistrzem harmonogramu dyżurów pełnionych przez Burmistrza, Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Prowadzenie rejestru przyjęć obywateli podczas dyżurów realizowanych przez Biuro Burmistrza.
 5. Przygotowywanie materiałów i opracowywanie sprawozdań na sesje Rady Miasta.
 6. Organizowanie obsługi kontaktów Burmistrza z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady.
 7. Nadawanie biegu wnioskom, propozycjom i inicjatywom składanym przez parlamentarzystów, senatorów, organizacje społeczne, gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady.
 8. Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Burmistrza.
 9. Koordynacja współpracy z zagranicą.
 10. Wykonywanie materiałów informacyjnych o charakterze ogólnym – wizerunkowym na potrzeby Urzędu Miasta Sanoka.
 11. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i jej archiwizacja.
 12. Obsługa medialna Burmistrza Miasta.
 13. Przygotowywanie materiałów prasowych, ogłoszeń i artykułów dla mediów.
 14. Organizacja konferencji prasowych.
 15. Nadzór nad realizacją informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych.
 16. Prowadzenie oficjalnej miejskiej strony internetowej.
 17. Prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi.
 18. Organizacja spotkań i koordynacja harmonogramu kalendarza.
 19. Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych.
 20. Prowadzenie rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu oraz ekspedycja korespondencji wychodzącej.
 21. Współpraca z wszystkimi Wydziałami Urzędu Miasta, a szczególnie z wydziałem Organizacyjnym i Kadr w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi.
 22. Przygotowanie i organizacja spotkań Burmistrza z mieszkańcami Sanoka oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych i organizacji NGO.

PRACOWNICY BIURA BURMISTRZA MIASTA SANOKA
Stanowisko / Imię i Nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Kierownik Biura Małgorzata Sienkiewicz – Woskowicz 13 46 52 881 (p. 63b)
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Burmistrza Miasta i I Zastępcy Burmistrza ds. Rozwoju Paulina Paszta 13 46 52 800 (p. 61)
 • Stanowisko ds. obsługi sekretariatu II Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych Anna Jurczyszyn 13 46 52 811 (p. 26)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Biura Burmistrza:
  • Emilia Trześniowska 13 46 52 828 (p.63)
  • Arkadiusz Komski 13 46 52 884 (p.63)
  • Dariusz Suchecki 13 46 52 828 (p.63)
  • Jakub Kawa 13 46 52 828 (p.63)
 • Pomoc administracyjna Aleksandra Milczanowska 13 46 52 800 (p.61)

BIURO PRAWNE
e- mail: bp@um.sanok.pl

Do zadań Biura Prawnego (BP) należy wykonywanie obsługi prawnej i doradztwo na rzecz Burmistrza i Urzędu, a także Przewodniczącego Rady, Rady i jej Komisji, w szczególności:

 1. Opiniowanie pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym projektów uchwał i zarządzeń.
 2. Zastępstwo procesowe Miasta i Urzędu przed sądami powszechnymi, NSA oraz innymi organami orzekającymi.
 3. Opiniowanie pod względem merytorycznym i prawnym projektów umów i porozumień.
 4. Wydawanie opinii prawnych na wniosek Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.
 5. Współpraca w zakresie prawnym w przygotowywaniu i organizacji postępowań o udzielenie zamówienia oraz opiniowanie spraw dotyczących zamówień publicznych.
 6. Udział w komisjach przetargowych.
 7. Bieżące wykonywanie rejestru prowadzonych spraw sądowych.
 8. Bieżąca analiza uchwał i zarządzeń w zakresie sporządzania tekstu jednolitego.
 9. Wydawanie opinii prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisji Rady oraz uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady w uzasadnionych przypadkach.
 10. Prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności z Urzędem Stanu Cywilnego oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich, postępowań spadkowych w przypadkach ustawowego dziedziczenia mienia przez Gminę Miasta Sanoka.

PRACOWNICY BIURA
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Radca Prawny Alicja Filip 13 46 52 825 (p. 52)
 • Kancelaria Prawna Bartosz Markowicz, Grzegorz Wilusz 13 46 52 824 (p.52)

STRAŻ MIEJSKA
e- mail: sm@um.sanok.pl

Do zadań Straży Miejskiej (SM) należy w szczególności:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia.
 5. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób.
 6. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
 7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
 8. Zwalczanie wszelkich wykroczeń, zwłaszcza w zakresie naruszeń przepisów wynikających z ustaw, rozporządzeń i przepisów prawa miejscowego o utrzymaniu porządku i czystości, przeciwko porządkowi spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.
 9. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 10. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miasta.
 11. Nadzór nad strefą płatnego parkowania we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie ustalania danych osobowych właścicieli pojazdów, których kierujący nie uiścili opłaty dodatkowej.
 12. Prowadzenie spraw dot. usuwania pojazdów na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie Straży Miejskiej, we współpracy w szczególności z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Referatem Księgowości Budżetowej.

PRACOWNICY STRAŻY MIEJSKIEJ
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Komendant Marek Przystasz 13 46 37 121 (Rynek 7)
 • Dyżurny Straży Miejskiej 13 46 32 331 (Rynek 7)

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
e- mail: wgs@um.sanok.pl
Siedziba ul. Rynek 9

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGS) należy w szczególności:

 1. Realizacja polityki Miasta w zakresie gospodarki lokalowej, w tym przygotowywanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność mienia komunalnego.
 3. Prowadzenie ewidencji budynków mieszkalnych mienia komunalnego oraz obiektów użyteczności publicznej.
 4. Prowadzenie remontów bieżących, konserwacji i modernizacji lokali mieszkalnych i użytkowych mienia komunalnego (niewymagających pozwolenia na budowę) oraz rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście.
 6. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz opracowywanie stawek opłaty targowej.
 7. Sprawowanie nadzoru nad administracją cmentarzy komunalnych i wojennych oraz utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej w tym realizacja zadań wynikających z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i bieżącymi remontami obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administrowanych przez miasto.
 9. Przygotowywanie propozycji wysokości opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych.
 10. Utrzymanie zielni miejskiej.
 11. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Miasta Sanoka.
 12. Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie usuwania pojazdów na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.
 14. Nadzór nad realizacją zadań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, Programie Ochrony Środowiska, Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
 15. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy Prawo wodne.
 16. Prowadzenie spraw w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 17. Realizacja uprawnień w stosunku do spółek komunalnych.
 18. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie dot. gospodarki.
 19. Przyjmowanie oraz weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Tworzenie i prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zobowiązanych do złożenia deklaracji.
 21. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 22. Realizacja zadań wynikających z polityki energetycznej Gminy Miasta Sanoka.

PRACOWNICY WYDZIAŁU

Siedziba ul. Rynek 7
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Naczelnik Wydziału Aneta Kończak-Kucharz 13 46 63 579 (p. 1)
 • Zastępca Naczelnika Wiesław Obuch 13 46 52 876 (p. 3)
 • Stanowisko ds. gospodarowania lokalami użytkowymi Andrzej Gorczyński 13 46 52 878 (p. 3)
 • Stanowisko ds. gospodarowania lokalami mieszkalnymi Małgorzata Rolnik 13 46 52 878 )p. 3)
 • Stanowisko ds. remontów bieżących lokali Mieszkalnych i użytkowych Wioletta Kurylak 13 46 52 876 (p. 3)
 • Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w mieście Ludwik Kopleński 13 46 52 831 (p. 5)
 • Stanowisko ds. planowania, organizacji i nadzoru publicznego transportu zbiorowego Lesław Bazylak 13 46 52 830 (p. 3)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. ochrony środowiska
  • Anna Czaja 13 46 52 829 (p. 2)
  • Piotr Kutiak 13 46 52 829 (p. 2)
 • Stanowisko ds. kontroli i nadzoru systemu Gospodarki odpadami komunalnymi Anna Kwolek 13 46 63 579 (p. 2)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki odpadami
  • Monika Krzywdzińska 13 46 52 868 (Rynek 9)
  • Bożena Piotrowska 13 46 52 875 (Rynek 9)
  • Daniel Hydzik 13 46 52 875 (Rynek 9)
 • Samodzielne stanowisko ds. energetyki Zbigniew Chmura 13 46 52 883 (p.5)
 • Stanowisko ds. opłat za usługi wodne Kamila Balowska 13 46 52 879 (p. 5)

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I OBSŁUGI INWESTORA
e- mail: wri@um.sanok.pl

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora (WRI) należy w szczególności:

 1. Opracowywanie aktualizacja i monitorowanie programów, planów i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
 2. Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie budowy, przebudowy i remontów kapitalnych: budynków komunalnych, infrastruktury miejskiej, dróg i budowli inżynieryjnych, stanowiących mienie komunalne.
 3. Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie remontów bieżących ulic, dróg, parkingów, placów, chodników miejskich i obiektów inżynierii drogowej.
 4. Inicjowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć i inicjatyw gospodarczych oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami gospodarczymi działającymi na terenie Miasta.
 5. Opracowywanie programów wspierania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, współdziałanie i wspieranie przedsiębiorczości.
 6. Udzielanie porad i pomoc w wypełnianiu wniosków w zakresie aktualnie ogłoszonych programów pomocowych.
 7. Prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie korzystania z programów pomocowych,
 8. Przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji miejskich oraz na działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności.
 9. Monitorowanie i nadzór nad realizacją wdrażanych projektów.
 10. Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji, nadzór i kontrola wykonania inwestycji oraz ich odbiór.
 11. Rozliczenie finansowe zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem w użytkowanie i na majątek.
 12. Zarządzanie drogami gminnymi w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych, utrzymania, ewidencji, organizacji ruchu, prowadzenia robót w pasie drogowym.

PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Naczelnik Wydziału Piotr Bochnia 13 46 52 833 (p. 5)
 • Stanowisko ds. nadzorowania i rozliczania Środków pozabudżetowych Monika Warchoł 13 46 52 867 (p. 8)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i wdrażania programów dotacyjnych dla mieszkańców miasta
  • Dorota Wójcicka-Majda 13 46 52 877 (p. 9)
  • Sabina Dufrat-Twardy 13 46 52 867 (p. 8)
 • Stanowisko ds. strategii, planowania, rozwoju i obsługi inwestora Wioletta Barska 13 46 52 885 (p. 4)
 • Stanowisko ds. utrzymania dróg gminnych Kinga Czekańska 13 46 52 826 (p. 9)
 • Stanowisko ds. zarządzania drogami gminnymi Marta Buczek 13 46 52 834 (p. 7)
 • Stanowisko ds. infrastruktury drogowej Wioletta Niedziela 13 46 52 835 (p. 6)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. Przygotowania i realizacji inwestycji komunalnych
  • Maciej Wanke 13 46 52 834 (p. 7)
  • Karol Wal 13 46 52 836 (p. 6)
  • Marek Stabryła 13 46 52 835 (p. 6)
 • Pomoc administracyjna Justyna Friedrich 13 46 52 885 (p.4)

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e- mail: bzp@um.sanok.pl

Do zadań Biura Zamówień Publicznych (BZP) należą sprawy związane z zamówieniami publicznymi na dostawy, usługi i roboty budowlane, a w szczególności:

 1. Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i uregulowaniami wewnętrznymi Burmistrza Miasta Sanoka.
 2. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta w zakresie:
 3. organizacji udzielania zamówień publicznych,
 4. powoływania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Sporządzania zbiorczych planów zamówień publicznych Urzędu według rodzaju zamówienia celem przekazywania do publikacji zgodnie wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Prowadzenia rejestrów zamówień publicznych.
 7. Sporządzania sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.
 8. Przyjmowanie zleceń z komórek organizacyjnych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 Euro, a w szczególności sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, publikowanie ogłoszeń, sporządzanie umów, prowadzenie dokumentacji postępowań, badanie ofert.
 9. Przygotowanie i przeprowadzenie zleconych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 10. Prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszeniem skarg.

PRACOWNICY BIURA
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • p. o. Kierownik Biura Katarzyna Ordon-Harłacz tel.: 13 46 52 864 (p. 15)
 • Pomoc administracyjna Marta Przybysz tel.: 13 46 52 864 (p. 15)

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
e- mail: wso@um.sanok.pl

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich (WSO) należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 2. Udzielanie informacji adresowej organom ścigania, wymiaru sprawiedliwości, WKU.
 3. Współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych mieszkańców.
 4. Prowadzenie ewidencji osób pozbawionych praw publicznych i obywatelskich.
 5. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców do wyborów powszechnych i referendów.
 6. Koordynacja działań w zakresie przeprowadzania narodowych spisów powszechnych.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
 8. Realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 9. Koordynacja działań w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk patologii społecznej oraz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
 10. Nadzór nad bieżącą działalnością Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Problemów Alkoholowych.
 11. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność profilaktyczną, terapeutyczną i interwencyjną.
 12. Podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 13. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 15. Przekazywanie do wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora comiesięcznych informacji dotyczących nowopowstałych firm działających na terenie miasta Sanoka oraz firm występujących o wykreślenie.
 16. Wydawanie, kontrola i cofanie licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami osobowymi oraz pojazdami niebędącymi taksówkami w przewozach regularnych na obszarze miasta Sanoka.
 17. Prowadzenie rejestru obiektów świadczących usługi hotelarskie, niewymagających zezwoleń wojewody.
 18. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie: udzielania pomocy osobom potrzebującym, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 19. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych.
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz klubami sportowymi w zakresie realizowanych zadań.
 21. Prowadzenie spraw nagród i wyróżnień sportowych za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
 22. Prowadzenie spraw stypendiów sportowych.
 23. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w oparciu o przepisy ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 24. Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń publicznych.

PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Naczelnik Wydziału Agata Jamka 13 46 52 842 (p. 18)

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Elżbieta Futyma 13 46 52 847 (p. 21)

 • Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej Dorota Mateja 13 46 52 827 (p. 21)

 • Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

  • Barbara Czerwińska 13 46 52 851, (p. 19)

  • Kinga Czarnecka 13 46 52 843 (p.19)
  • Małgorzata Golańska 13 46 52 860 (p. 20)

 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Anna Kijowska 13 46 52 862 (p. 20)
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi Elżbieta Klucznik 13 46 35 142, 13 46 52 893 (p. 20)
 • Podinspektor Paulina Bajger  (Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych – ul. Jana III Sobieskiego 1)  13 46 41 744,  13 46 30 100

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI
e- mail: wet@um.sanok.pl

Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki (WET) należy w szczególności:

 1. Prowadzenie szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków.
 2. Ustalanie sieci szkół i przedszkoli publicznych.
 3. Przygotowywanie i opiniowanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli.
  Przygotowywanie organizacyjne konkursów na dyrektorów podległych jednostek oświatowych.
 4. Przeprowadzanie posiedzeń egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 5. Kontrola spełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16 – 18 lat.
 6. Prowadzenie obsługi finansowej, płacowej i kadrowej publicznych przedszkoli i żłobków.
 7. Prowadzenie spraw dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców.
 8. Współpraca z kuratorium oświaty w zakresie przeprowadzania kontroli i ewaluacji placówek oświatowych, dokonywania oceny pracy dyrektorów, nagród Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczeń państwowych.
 9. Współpraca z ministerstwem edukacji narodowej w zakresie naliczania subwencji oświatowej.
 10. Współpraca z oświatowymi związkami zawodowymi w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli.
 11. Współpraca z podległymi placówkami oświatowymi w zakresie opracowywania wniosków i pozyskiwania środków unijnych.
 12. Prowadzenie i rozliczanie dotacji celowych pozyskiwanych z programów rządowych i MEN.
 13. Planowanie i rozliczanie środków budżetowych niezbędnych na utrzymanie prowadzonych jednostek budżetowych w zakresie oświaty.
 14. Analiza i weryfikacja sprawozdań finansowych sporządzanych przez podlegle jednostki oraz opracowywanie zestawień zbiorczych wymaganych przepisami prawa.
 15. Sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie żłobków i przedszkoli oraz sportu i rekreacji na potrzeby GUS i MPiPS.
 16. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej.
 17. Prowadzenie ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych.
 18. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 19. Kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie dotowania i rozliczania oświatowych placówek niepublicznych.
 20. Kompleksowe prowadzenie spraw w zakresie stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów.
 21. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez i zawodów sportowych, dofinansowania wyjazdów na zawody.
 22. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 23. Prowadzenie spraw dotyczących dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół.
 24. Organizacja imprez sportowych i wydarzeń rekreacyjnych w mieście.
 25. Współpraca w zakresie sportu i rekreacji z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, klubami sportowymi w zakresie współorganizacji imprez i zawodów sportowych, dofinansowania wyjazdów na zawody.
 26. Finansowanie dojazdów drużyn i reprezentantów szkół na zawody, konkury i olimpiady,
 27. Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej.
 28. Zarządzanie obiektami będącymi w zasobach Urzędu Miasta, przeznaczonymi do organizacji różnorodnych imprez, uroczystości i spotkań.

PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko / Imię i nazwisko /Nr telefonu / Nr pokoju

 • Naczelnik Wydziału Irena Penar 13 46 52 854 (p. 22)
 • Zastępca Naczelnika Joanna Fuksa 13 46 52 895 (p. 22)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi finansowo księgowej i kadrowej przedszkoli i żłobków
  • Anna Wach 13 46 52 848 (p. 24c)
  • Jolanta Pajda 13 46 52 850 (p. 14)
  • Barbara Kowalecka 13 46 52 857 (p. 14)
  • Beata Woźnik 13 46 52 850 (p. 14)
  • Wioletta Glazer 13 46 52 857 (p. 14)
 • Stanowisko ds. stypendiów i zasiłków szkolnych Katarzyna Pałys 13 46 52 848 (p. 24c)
 • Stanowisko ds. obsługi i zarządzania obiektami Jerzy Sokołowski 13 46 52 823/894
 • Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi informacji turystycznej:
  • Robert Bańkosz 13 46 36 060 (Rynek 14)
  • Maciej Bodziak 13 46 36 060 (Rynek 14)

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR
e- mail: wok@um.sanok.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr (WOK) należą sprawy z zakresu organizacji, funkcjonowania i planowania pracy Urzędu oraz sprawy kadrowe, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
 2. Opracowanie zakresów czynności dla Kierowników Komórki organizacyjnej Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
 3. Przeprowadzanie okresowych analiz ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
 4. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i staży absolwenckich.
 5. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez organizowanie szkoleń, kursów itp.
 6. Przyjmowanie oraz dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi przez pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie działalności Urzędu.
 8. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej Urzędu.
 9. Prowadzenie spraw i nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.
 10. Prowadzenie rejestru wniosków i skarg mieszkańców oraz kontrola terminowego załatwiania ich w wydziałach.
 11. Koordynowanie przygotowań i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych oraz referendów.
 12. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i realizacja zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją.
 13. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 14. Prowadzenie Biura Obsługi Klientów i udzielanie informacji w sprawach dot. Urzędu i Miasta.
 15. Prowadzenie spraw związanych z zarządem budynkiem Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją pomieszczeń oraz ich wyposażeniem.
 16. Zaopatrywanie Urzędu w materiały kancelaryjno-biurowe.
 17. Koordynowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 18. Prowadzenie ewidencji używanych i wycofywanych pieczęci urzędowych i stempli zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
 19. Koordynacja działań związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy.

PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Naczelnik Wydziału Piotr Krzyszczyk 13 46 52 810 (p. 32)
 • Stanowisko ds. kadrowych Beata Dąbrowska 13 46 52 812 (p. 31)
 • Stanowisko ds. organizacyjnych Kinga Żak 13 46 52 882 (p. 31)
 • Stanowisko ds. administracji i eksploatacji obiektów Janusz Trześniowski 13 46 52 858 (p. 31)
 • Stanowisko ds. zakupów i zamówień Piotr Łakus 13 46 52 880 (p. 34)
 • Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i archiwum Renata Oklejewicz – Kleban 13 46 52 812 (p. 31)
 • Stanowisko ds. informacji i obsługi klienta Dorota Woźniak 13 46 52 813 (p. 1)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. informatyzacji
  • Maciej Dygoń 13 46 52 819 (p. 23)
  • Gerard Szydłak 13 46 52 870 (p. 34)
  • Damian Komański 13 46 52 870 (p.34)
 • Pomoc administracyjna Mateusz Chabaj 13 46 52 870 (p.34)

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
e- mail: frk@um.sanok.pl

Do zadań Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności:

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej.
 2. Sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa.
 3. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 4. Ewidencja składników majątkowych Urzędu Miasta.
 5. Prowadzenie windykacji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych.
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie wykorzystania środków przez jednostki pozabudżetowe.
 7. Opracowywanie projektów budżetu miasta oraz koordynacja planów jednostek gospodarki pozabudżetowej.
 8. Aktualizowanie planów budżetowych.
 9. Analiza budżetu, oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 10. Kontrola jednostek i zakładów budżetowych w zakresie finansowo – księgowym przy współudziale wydziałów merytorycznych.
 11. Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych od zaległości podatkowych oraz umów cywilnoprawnych.
 12. Prowadzenie ewidencji podatkowej VAT, PIT i ubezpieczeń społecznych ZUS.
 13. Prowadzenie ewidencji, księgowanie oraz egzekucja opłat za zagospodarowanie odpadami od osób fizycznych i prawnych.

PRACOWNICY REFERATU
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Kierownik Referatu Krzysztof Capik 13 46 52 817 (p. 29)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej
  • Ewa Śpiewak 13 46 52 817 (p. 29)
  • Marta Tabisz 13 46 52 818 (p. 30)
  • Małgorzata Sołtysik 13 46 52 859 (p. 30)
 • Stanowisko ds. rozliczania płac, ubezpieczeń i podatków Stanisław Zajdel 13 46 52 822 (p. 17)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości podatkowej
  • Beata Cap 13 46 52 820 (p. 24B)
  • Lucyna Jakima 13 46 52 889 (p. 24B)
  • Anna Sowińska 13 46 52 820 (p. 24B)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. opłat gospodarki odpadami komunalnymi
  • Lidia Kmietowicz 13 46 52 890 (p. 15)
  • Katarzyna Szymańska 13 46 52 890 (p. 15)
 • Pomoc administracyjna Iwona Stabryła 13 46 52 863 (p. 24D)

BIURO RADY MIASTA
e- mail: brm@um.sanok.pl

Do zadań Biura Rady Miasta (BRM) należy w szczególności:

 1. Obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady i Komisji Rady.
 2. Organizacyjno-techniczne przygotowanie sesji i posiedzeń Komisji.
 3. Przygotowanie i terminowe doręczanie materiałów i zawiadomień na sesje i posiedzenia Komisji.
 4. Terminowe przekazywanie do wiadomości publicznej obwieszczeń o sesji Rady.
 5. Organizacyjno-techniczne przygotowywanie wyborów do rad dzielnic i wyborów ławników.
 6. Sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji.
 7. Koordynacja przygotowania technicznego i realizacji transmisji z sesji Rady.
 8. Koordynacja techniczna w zakresie przeprowadzania głosowań elektronicznych.
 9. Koordynacja współpracy Rady z radami dzielnic i mieszkańcami Miasta.
 10. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji.
 11. Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i Komisji Rady.
 12. Przekazywanie uchwał Rady do legalizacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 13. Przekazywanie do realizacji uchwał Rady Komórkom organizacyjnym Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym.

PRACOWNICY BIURA
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Kierownik Biura Aneta Metyk 13 46 52 806 (p. 66)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miasta
  • Joanna Szylak 13 46 52 806 (p. 66)
  • Przemysław Gaworecki 13 46 52 897 (p. 66)

URZĄD STANU CYWILNEGO
e- mail: usc@um.sanok.pl

Siedziba ul. Rynek 16

 1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy w szczególności:
  • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów.
  • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów.
  • Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
  • Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
  • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
  • Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego okresu oczekiwania.
  • Dokonywanie czynności materialno – technicznych w sprawach:
   – przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
   – rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli w państwie zdarzenia nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
   – uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
   – sprostowania aktu stanu cywilnego,
   – odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce i za granicą;
  • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  • Przyjmowanie oświadczeń w sprawach:
   – uznania ojcostwa,
   – nadania dziecku nazwiska w trybie art. 90 Kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego,
   – zmiany imienia dziecka,
   – powrotu małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
  • Prowadzenie archiwum USC.
  • Bieżące prowadzenie rejestru stanu cywilnego polegające na nanoszeniu zmian dotyczących stanu cywilnego osób, w oparciu o prawomocne orzeczenia sądów, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu, w formie wzmianek dodatkowych.
  • Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego.
  • Zamieszczanie przypisków do aktów stanu cywilnego.
  • Powiadamianie innych urzędów o sporządzonych aktach stanu cywilnego i zarejestrowanych zmianach.
  • Nanoszenie wzmianek o rozwodach orzeczonych w państwach Unii Europejskiej        w oparciu o Rozporządzenie Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.
  • Wpisywanie wzmianek dodatkowych i zamieszczanie przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych, jeżeli orzeczenia te podlegają uznaniu na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub innych właściwych przepisów.
  • Prowadzenie postępowań z zakresu zmiany imion i nazwisk.
  • Sporządzanie aktów urodzeń na podstawie postanowień sądu.
  • Przygotowywanie projektów wniosków o nadanie medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
  • Prowadzenie korespondencji z polskimi konsulatami oraz obcymi placówkami konsularnymi w zakresie realizowanych spraw.
  • Występowanie o nadanie numeru PESEL dla dzieci nowonarodzonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
  • Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
  • Weryfikowanie oraz aktualizowanie danych figurujących w rejestrze PESEL w oparciu o naniesione zmiany w aktach stanu cywilnego.
  • Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
  • Realizowanie zleceń przeniesienia aktów do rejestru stanu cywilnego.
  • Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
  • Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym.
  • Wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach.

  Wydawanie decyzji odmownych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

PRACOWNICY USC
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

Siedziba ul. Rynek 16

 • Kierownik Wojciech Majka 13 46 52 873 (p. 1)
 • Z-ca Kierownika Marta Podulka 13 46 52 872 (p. 2)
 • Z-ca Kierownika Małgorzata Sokalska 13 46 52 873 (p.3)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjno-archiwalnych
  • Edyta Guzek 13 46 52 873 (p.3)
  • Małgorzata Frodyma 13 46 52 874 (p.4)
  • Anna Radziejowska-Sowa 13 46 52 874 (p.4)

REFERAT PODATKOWY
e- mail: frp@um.sanok.pl

Do zadań Referatu Podatkowego (FRP) należy w szczególności:

 1. Dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych dla osób fizycznych i prawnych.
 2. Wydawanie decyzji ustalających i określających wysokość zobowiązań podatkowych.
 3. Rozpatrywanie wniosków podań o zastosowanie ulg, umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty, w zakresie podatków i opłat lokalnych realizowanych w Referacie Podatkowym.
 4. Przeprowadzanie kontroli podatkowych przy postępowaniach wyjaśniających.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.
 6. Wydawanie, rozpatrywanie opinii w sprawach dotyczących podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy.
 7. Kontrola powszechności opodatkowania.
 8. Wydawanie zaświadczeń i informacji o stanie majątkowym.
 9. Opracowywanie projektów uchwał podatkowych – w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych realizowanych w Referacie Podatkowym.
 10. Bieżący monitoring zarządzeń sporządzonych i sygnowanych przez wydział i w tym zakresie ich aktualizacja oraz sporządzanie tekstów jednolitych.

PRACOWNICY REFERATU
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Kierownik Referatu Bogumiła Michalska 13 46 52 822 17
 • Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru Podatkowego Kinga Bańczak 13 46 52 865 (p. 24A)
  • Wioletta Piecuch 13 46 52 821 (p. 24A)
  • Renata Roman-Kuzicka 13 46 52 865 (p. 24A)

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
e- mail: wgp@um.sanok.pl

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej (WGP) należy w szczególności:

 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami.
 2. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
 3. Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki nieruchomościami oraz rejestru nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta.
 5. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntów na własność Miasta.
 6. Regulowanie stanu prawnego w księgach wieczystych dla nieruchomości niezbędnych do wykupu lub wywłaszczenia oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych.
 7. Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 8. Prowadzenie ewidencji mienia oraz sprawozdawczości GUS z zakresu obrotu tymi gruntami.
 9. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa.
 11. Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów podziału nieruchomości oraz rozgraniczeniu.
 12. Opracowywanie propozycji wysokości opłat adiacenckich oraz egzekwowania należności z tego tytułu.
 13. Scalania gruntów w terenach budownictwa mieszkaniowego.
 14. Wykonywanie prawa pierwokupu.
 15. Prowadzenie spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 16. Prowadzenie ewidencji nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości.
 17. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ustroju rolnym.
 18. Przyjmowanie oświadczeń i zeznań świadków związanych z pracą w rolnictwie.
 19. Dokonywanie analiz aktualności planów przestrzennych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, jak również wybór obszarów miasta przeznaczonych do opracowania mpzp czy zmiany „Studium”.
 20. Prowadzenie trybu formalno – prawnego opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany „Studium”.
 21. Przygotowanie założeń do opracowania mpzp oraz zmiany „Studium” wraz z analizami z zakresu kształtowania ładu przestrzennego miasta.
 22. Sprawy lokalizacji inwestycji i nadzoru urbanistyczno – architektonicznego.
 23. Opracowanie analiz urbanistycznych w formie graficznej i opisowej dla wnioskowanych inwestycji.
 24. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prowadzonych przez wydział.
 25. Wydawanie zaświadczeń w oparciu o przepisy odrębne na terenach, na których plany przestrzenne utraciły ważność.
 26. Sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”.
 27. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji.
 28. Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planów miejscowych i oceny aktualności tych planów.
 29. Współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektów zabytkowych.
 30. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dóbr kultury zabytków znajdujących się na terenie miasta.
 31. Prowadzenie rejestrów graficznych i opisowych w zakresie prowadzonych spraw.

PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Naczelnik Wydziału Krzysztof Ćwiąkała 13 46 52 839 (p. 50)
 • Zastępca Naczelnika Teresa Kudroń 13 46 52 861 (p. 50)
 • Stanowisko ds. zbywania nieruchomości Barbara Kapcio 13 46 52 849 (p. 51)
 • Stanowisko ds. podziałów i rozgraniczeń nieruchomości Cecylia Kukla 13 46 52 841 (p. 51)
 • Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym:
  – dzierżawy gruntów miejskich Piotr Prajzler 13 46 52 841 (p. 51)
  – użytkowanie wieczyste Agnieszka Mazur 13 46 52 841 (p.51)
 • Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki Przestrzennej
  • Mariola Nowak 13 46 52 892 (p. 54)
  • Robert Mogilany 13 46 52 892 (p. 54)
  • Tadeusz Koprowski 13 46 52 837 (p. 54)
 • Stanowisko ds. realizacji planów zagospodarowania przestrzennego
  Małgorzata Ząbkiewicz 134652840 (p.51)
 • Stanowisko ds. opracowywania decyzji Środowiskowych
  Barbara Teleżyńska-Zagórda 13 46 52 838 (p. 54)

BIURO AUDYTU I KONTROLI
e- mail: bak@um.sanok.pl

Do zadań Biura Audytu i Kontroli  ( BAK ) należy w szczególności:

 1. Dokonywanie oceny gromadzeń środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem.
 2. Dokonywanie oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
 3. Opracowywanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Miasta w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jasności.
 4. Bieżące informowanie Burmistrza o obszarach ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi.
 5. Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych.
 6. Ocena celowości zaciągania zobowiązań.
 7. Sporządzenie rocznego planu audytu.
 8. Przedstawienie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni
 9. Dokonywanie czynności związanych z oceną działań prowadzonych na I i II poziomie kontroli zarządczej.
 10. Przeprowadzanie na zlecenie Burmistrza kontroli przestrzegania przez poszczególne Komórki organizacyjne oraz miejskie jednostki organizacyjne standardów kontroli zarządczej określonych w przepisach szczególnych.
 11. Sporządzanie coroczne raportu o stanie kontroli zarządczej.
 12. Udzielanie porad pozostałym komórkom organizacyjnym urzędu oraz miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie stosowania zasad kontroli zarządczej.

PRACOWNICY WYDZIAŁU
Stanowisko / Imię i nazwisko / Nr telefonu / Nr pokoju

 • Kierownik Biura Karolina Denko – Starościak 13 46 52 869 (p. 16)
 • Stanowisko ds. kontroli zarządczej Janusz Sieńczak 13 46 52 886 (p. 24D)
 • Audytor wewnętrzny Stanisław Hady – Głowiak (p. 24D)
BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
e- mail: mcr@um.sanok.pl

Do zadań Biura Zarządzania Kryzysowego i Obronności należy w szczególności:

 1. Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności.
 2. Nakładania na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń.
 3. Prowadzenie spraw związanych z dostarczeniem środków przewozowych na rzecz wojska.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej w tym udział w pracach komisji powołanych do tego celu.
 5. Organizowanie akcji posłańczej.
 6. Planowanie oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 7. Przygotowanie formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie, a także szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 8. Kierowanie oraz koordynowanie akcjami ratunkowymi.
 9. Prowadzenie spraw dot. ochrony przeciwpowodziowej.
 10. Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 11. Organizacja szkoleń i ćwiczeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz koordynowanie ich z Powiatowymi i Wojewódzkimi Zespołami Zarządzania  Kryzysowego.
 12. Zapewnienie sprawności działania systemów monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania o klęskach żywiołowych.
 13. Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nadzór nad działalnością OSP i współpraca z Państwową Strażą Pożarną.
 • Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego  Krzysztof Muszański 134652845 (p.53)
 • Stanowisko ds. obronnych Marek Marynowicz 134652846 (p.53)


SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":