• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XLII Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 20-04-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z  2020r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XLII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  27.04.2021r. o godz. 900   w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021- 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sanoka Nr XLI/320/21 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sanoka Nr XLI/321/21 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężanach o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID -19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Sanoka wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu w postaci prawa własności nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 152/3 o pow. 0,0280 ha położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 723/43 o pow. 0,0174 ha na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 723/31, z ewentualnym podjęcie uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/2 o pow. 0,0054 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 146/8, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej jako działka nr 2110/4, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Zarszyn, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Sanoka na lata 2021-2023, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany składu osobowego Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju i Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji grupy mieszkańców dzielnicy Zatorze w Sanoku.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Międzybrodzie.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Stróże Małe i Stróże Wielkie.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Czerteż.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Sanoczek.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Bykowce.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Trepcza.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców wsi Zabłotce.
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli.
 35. Wolne wnioski i zapytania.
 36. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący

  Rady Miasta

                                                                                          

   Andrzej Romaniak

 

Załączniki do pkt 22 i 23 zostały przekazane Radnym drogą elektroniczną.

 

UWAGA!!! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. / pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.04.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":