• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XLIII Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 06-11-2017

W najbliższy wtorek (tj. 7 listopada 2017 r.) o godzinie 9:00 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższej Sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały  budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w graniach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Sanoka do realizacji zadania pod nazwą „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku” oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka na lata 2018-2019 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „ Wdrożenie zintegrowanego systemu  ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” przygotowanego w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Jagiellońskiej oznaczonych jako działki nr 1117 o pow. 0,0592 ha zabudowanej  budynkiem mieszkalnym wielolokalowym o pow. użytkowej 300m2 , nr 1119/9 o pow. 0,0365 ha zabudowanej budynkiem byłych szalet miejskich, nr 1124/2 o pow. 0,0128 ha niezabudowanej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia zmiany części MPZP terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sanoka w Dzielnicy Dąbrówka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Sanoka w Dzielnicy Błonie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Św. Kingi  w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 24. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 w Sanoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 26. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Fundację Młodzieżowej Orkiestry Dętej AVANTI z siedzibą w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 27. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wystąpienia z Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 28. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta za rok 2016.
 29. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych za rok 2016.
 30. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2016.
 31. Interpelacje.
 32. Wolne wnioski i zapytania
 33. Zamknięcie obrad sesji

burmistrznasesji

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017