• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XLIII Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 19-05-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z  2020r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XLIII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  25.05.2021r. o godz. 1500 w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Analiza finansowo – organizacyjna oświaty w Mieście Sanoku oraz informacja Burmistrza o podjętych działaniach w jednostkach oświaty wynikających z przeprowadzonego audytu.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu (dofinansowanie adaptacji pomieszczeń pracowni RTG wraz z wymianą dwóch aparatów RTG realizowaną przez SPZOZ w Sanoku), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu (przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021 – 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Sanoku obr. Posada stanowiących działki ewidencyjne nr 3076 o pow. 0,0015ha i nr 3077/4 o pow. 0,0190 ha na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 1. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3376/2 o pow. 0,0182 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 3375, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 2. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej dodatkowych pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 10,90 m2 powstałych w wyniku adaptacji części strychu przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku przy ul. Rynek 12 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 3. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Sanoka wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu w postaci prawa własności nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie powołania członka Rady Sanockiej Fundacji Rozwoju Sportu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadki MOSIR Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez STS Sanok Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Fundację „Sport dla wszystkich”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi B.K. wraz z odpowiedzią na skargę.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi E.K. wraz z odpowiedzią na skargę.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi A.Ch. wraz z odpowiedzią na skargę.
 14. Informacja Burmistrza na temat opinii Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym polegającej na przyłączeniu do miasta Sanoka obszaru trzech sołectw; Bykowce, Trepcza oraz Zabłotce położonych w gminie Sanok, w powiecie sanockim, w wojewódzkie podkarpackim.
 15. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Spółki SPGK Sp. z o.o. i przedstawienie koncepcji rozwoju Przedsiębiorstwa.
 1. Przekazanie informacji nt. współpracy z PGE Energia Ciepła oraz o planowanych działaniach.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta

 

Andrzej Romaniak

 

 

 

UWAGA!!! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. / pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":