• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XLVI sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 22-09-2021

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ) zwołuję XLVI sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w sali herbowej Urzędu Miasta Sanoka  dnia 30 września 2021 r. godz. 900 porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę ewidencyjną 195/4 o pow. 0,0072 ha obr. Dąbrówka na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu gazu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej jako działki nr 455 i 456, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej jako działka nr 2612/1 o pow. 1.0464 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 1. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej jako działki nr 1540/5 o pow. 0.0370 ha, 1540/8 o pow. 0.0585 ha, 778/8 o pow. 0.0002 ha, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 2. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonych w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonych jako działka nr 81/5 o pow. 0.0021 ha i działka nr 86/5 o pow. 0.0039 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 84/1, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 3. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działki nr 912/4 o pow. 0.0045 ha, 912/11 o pow. 0.0039 ha własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 588/7 o pow. 0.0007 ha stanowiąca własność osoby fizycznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka i Zatorze m. Sanoka o nazwie „RONDO KONOPNICKIEJ”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku obr. Dąbrówka w rejonie ul. Kruczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Sanoka w latach 2021-2025, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Sanoka do organu regulacyjnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic pomiędzy miastem Sanok a gminą Sanok polegającej na włączeniu w granice miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Bykowce, obszaru ewidencyjnego Zabłotce oraz części obszaru ewidencyjnego Trepcza, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

 

 1. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Stowarzyszenie „Jednostka Strzelecka 2210”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sanoka.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statutach Dzielnic Miasta Sanoka.
 4. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka o możliwości zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. z metody uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość na metodę uzależnioną od ilości zużytej wody z danej nieruchomości.
 5. Sprawozdanie Prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o. za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie Prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku za 2020 rok.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący

  Rady Miasta

 

   Andrzej Romaniak

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 /– pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":