• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XLVII Sesja Rady Miasta Sanoka, XLVIII Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 08-01-2018

W najbliższy czwartek (tj. 11 stycznia 2018 r.) o godzinie 10:00 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miasta Sanoka oraz o godzinie 11:00 XLVIII Sesja Rady Miasta Sanoka – VII kadencji . Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższych Sesji:

XLVII Sesja Rady Miasta Sanoka:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Debata nad projektem budżetu Miasta Sanoka na 2018 r.a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem,b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu na 2018r.,

  c) przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej do projektu budżetu  na 2018r.,

  d)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

  e)dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 6. Zamknięcie obrad sesji

XLVIII Sesja Rady Miasta Sanoka:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jedlicze, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania  przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Aktualizacji Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 13. Interpretacje.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

burmistrznasesji

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017