• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XXIV Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 23-01-2020

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm./ zwołuję XXIV Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 30.01.2020r. o godz. 900  w  Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Sanoka w roku szkolnym 2019/2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Sanoku poprzez zmianę siedziby przedszkola oraz ustalenie jego innej lokalizacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku, przy ul. Konarskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3517 o pow. 0,0923 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez firmę Arkadiusz Andrejkow – malarstwo ścienne i sztalugowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Miejskie Stowarzyszenie Sportowe „GRYF” Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.
 22. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Zatorze.
 23. Interpelacje
 24. Wolne wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad sesji.

 

                Przewodniczący

                Rady Miasta

                                                                                         

                    Andrzej Romaniak

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm./ pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.08.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":