• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

XXXIX Sesja Rady Miasta Sanoka – podsumowanie

Dodano: 28-01-2021

28 stycznia br. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 odbyła się XXXIX Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji  pod przewodnictwem Andrzeja Romaniaka przewodniczącego rady Miasta Sanoka.

Zmiany w porządku obrad wprowadzone zostały za sprawą wniosku w trybie pilności o podjęcie uchwały ws. wydłużenia terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Zastępca burmistrza ds. społecznych Grzegorz Kornecki uzasadniał wniosek troską o właścicieli lokali gastronomicznych, którzy z powodu pandemii nie wykazują od kilku miesięcy dochodów. Uchwała ma pomóc w ich utrzymaniu. Jest to kolejna pomoc Miasta przedsiębiorcom  dotkniętym skutkami COViD-19.

Wsparcie dla Muzeum Historycznego

Po wysłuchaniu informacji o złożonych interpelacjach, sprawozdań Komisji RM i burmistrza miasta Sanoka z działalności między sesjami, radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania w zakresie gromadzenia przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku. Taka pomoc jest co roku udzielana Muzeum i ma przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego instytucji, szczególnie w obliczu COVID-19.

Zmiany budżetowe

W związku z przeniesieniem wydatków budżetowych w rozdziałach pomoc społeczna oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, radni dokonali zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. Realizacja pierwszego etapu budowy mostu na Sanie i opracowanie dokumentacji technicznej wymagało podjęcie zmian uchwały dot. wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka.

Sprawy gospodarcze

Rada przyjęła ocenę aktualności i stopnia realizacji dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022”. W dokumencie znalazł się opis rzeczowego i finansowego stopnia zrealizowania projektów rewitalizacyjnych oraz ocena tego procesu i określenie trudności lub niezgodności. Taki raport jest prezentowany radnym co dwa lata. Monitoring i ocena procesów rewitalizacyjnych powinny doprowadzić do wzrostu  obszarów rewitalizacyjnych.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zwróciła się z wnioskami o obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta. W związku z powyższym radni podczas sesji podjęli stosowną uchwałę. Wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczył usytuowanej na działce nr 1247/1 w Śródmieściu  infrastruktury gazowej. Spółka zyskała prawo do wykonywania prac eksploatacyjnych, swobodny dostęp do infrastruktury gazowniczych, w tym przechodu i przejazdu w celu usunięcia awarii. Służebność ustanowiona  została bezterminowo, za jednorazową opłatą 46 zł.

Jedna uchwała dotyczyła sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Śródmieściu nr 486/6 o pow. 0,0133 ha. Z wnioskiem o sprzedaż działki zwrócili się właściciele lokali będących współwłaścicielami działki nr 486/1, tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Sienkiewicza 3.  Podstawą do podjęcia uchwały jest przyznanie właścicielom lokali w budynkach wielorodzinnych roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub części tak, by z dotychczas wydzieloną działką powstała działka gruntu spełniająca wymagania działki budowlanej. Nabycie przez właścicieli wyodrębnionych lokali działek przydomowych umożliwi uporządkowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem budynków i urządzeń z nimi związanych. Większe będzie również zaangażowanie właścicieli w utrzymanie ładu i porządku na posesjach.

Sprawy społeczne

Radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2021”. Program obejmuje: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na ten cel Miasto zabezpiecza środki finansowe w wys. 80 tys. zł. na podstawie zawartych umów. Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii w Sanoku, organizacjom społecznym i kołom łowieckim działającym na terenie Miasta.

WKU w Sanoku zwróciła się z prośbą do burmistrza o prawo do bezpłatnego używania herbu Miasta Sanoka na logo, odznace pamiątkowej oraz odznace rozpoznawczej. W tej kwestii radni podjęli stosowną uchwałę.

Z pracy radnych

Na koniec radni zadecydowali o zmianach składów komisji stałych, w związku z rezygnacją Adama Korneckiego z komisji rewizyjnej. Do składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Infrastruktury Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powołano Mariana Osękowskiego. Do komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego dołączył także Andrzej Romaniak, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Bogusława Małek.

Radni poparli apel w sprawie budowy nowego odcinka DK  łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S19.

Na koniec w wolnych wnioskach pojawiały się podziękowania za wykonane remonty i oświetlenie a także potrzeby kolejnych remontów i inwestycji.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":