• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

XXXV Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 19-11-2020
Od uczczenia minutą ciszy zmarłego kilka tygodni wcześniej radnego Adama Ryniaka rozpoczęła się XXXV sesja Rady Miasta pod przewodnictwem Andrzeja Romaniaka.

Tradycyjnie na początku sesji powołano sekretarza, przewodniczący zapoznał radnych z porządkiem obrad, których zmiana została przegłosowała, następnie poinformował o zgłoszonych interpelacjach. Obecni na sesji wysłuchali sprawozdań Komisji z działalności między sesjami, następnie burmistrza miasta Sanoka z działalności międzysesyjnej.

Uchwały budżetowe

Po rozpatrzeniu projektu uchwały ws. warunków i trybu przyznawania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „Kultura i sztuka” radni przystąpili do rozpatrywania uchwał związanych z budżetem. Dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. Związane one były z przesunięciami wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka została zaktualizowana faktycznym wykonaniem budżetu w 2019 r. i zmianami wprowadzonymi w budżecie w r. 2020. W wyniku ww. zmian dokonano korekty wielkości zaplanowanych w 2020 r. dochodów, przychodów i wydatków. W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w Sanoku, zwiększono wydatkowanie środków na zahamowanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby, przeznaczając na ten cel 339 670,07 zł. Wydatki bieżące na przeciwdziałanie COViD-19 spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 42 700 zł. Źródło przychodów w postaci pożyczek i kredytów zastąpiono przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w tym: emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Spełniają one funkcję kredytu, jednak są dla gminy korzystniejsze niż kredyt bankowy w tradycyjnej formie. Emisja obligacji zastąpi kredyt bankowy, planowany do zaciągnięcia w 2020 r., będący równowartością kwoty ubytku w wykonanych dochodach, na skutek wystąpienia COViD-19. Zmieni się kwota długu w poszczególnych latach WPF, jednak w br. wynik budżetu pozostaje bez zmian. Dodatkowym punktem rozpatrywanym przez radnych miejskich był wniosek starosty sanockiego w sprawie zmiany uchwały XXVIII/199/20 z 28 maja ws. pomocy Powiatowi Sanockiemu i wsparcia szpitala kwotą 200 tys. zł. Po przeprowadzonych przetargach przez szpital i podpisanych umów z pozyskanej kwoty zostało ponad 52 tys zł. Radni przegłosowali rozszerzenie zakresu pomocy, tak by zarząd szpitala mógł przeznaczyć pozostałą kwotę na inne cele inwestycyjne.

Sprzedaż nieruchomości

Trzy uchwały dotyczyły sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasta Sanoka. Pierwsza to działka nr 81/2 o pow. 0,0046 w dzielnicy Wójtostwo. Na wniosek właściciela nieruchomości przyległej o nr 83/2 i 86/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, radni podjęli decyzję o sprzedaży tej działki, co pozwoli na doprowadzenie do zgodności stanu prawnego i faktycznego tej działki. Druga uchwała dotyczyła sprzedaży nieruchomości gruntowej w dzielnicy Dąbrówka nr 588/26 o pow. 0,0208 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 584. Z wnioskiem o sprzedaż działki zwrócili się właściciele sąsiadujące działki. Przedmiotowa działka jest obecnie dzierżawiona przez wnioskodawców i użytkowana przez nich jako dojazdowa do posesji na podstawie umowy dzierżawy. W wyniku sprzedaży Miasto uzyska dochód w wysokości 16 260 zł, równy wartości nieruchomości. Radni podjęli uchwałę ws. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nr 2437/13 o pow. 0,0821 ha w dzielnicy Posada, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka. Wniosek o sprzedaż wpłynął do Miasta od właściciela budynku usługowego na dzierżawionym terenie. Miasto osiągnie dochód w wyniku sprzedaży w wysokości 75 700 zł.

Wnioski o obciążenia służebnością przesyłu

Trzy podmioty: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie i SPGK Sp. z o.o. w Sanoku zwróciły się z wnioskami o obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta. W związku z powyższym radni podczas sesji podjęli stosowne uchwały. Wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa dotyczył usytuowanej na działce nr 930 w Śródmieściu stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka zyskała prawo do nieograniczonego korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do funkcjonowania stacji redukcyjno-pomiarowej. Służebność obejmie też dojazd do działki. Wniosek PGE Dystrybucja S.A. wpłynął do Urzędu Miasta w związku z zakończonymi pracami przebudowy sieci elektroenergetycznej. Wnioskodawca na podstawie uchwały będzie miał dostęp do urządzeń przesyłowych, by przeprowadzić inspekcję, usunąć usterki i awarie oraz remonty znajdujące się na działkach w obrębie Śródmieścia i Posady. SPGK zwróciło się z wnioskiem o służebność przesyłu w związku z dostępem do sieci ciepłowniczej, w postaci rurociągu na działce w obrębie Wójtostwa. Służebności zostały ustanowione bezterminowo z jednorazowym wynagrodzeniem, które na podstawie wykonanych operatów szacunkowych zostało określone na kwotę Polska Spółka Gazownictwa – 31 367 zł netto,  PGE Dystrybucja SA – 19 403 zł netto i SPGK – 21 390 zł netto.

Porozumienia międzygminne i sprawy społeczne

Radni wyrazili zgodę na zawarcie aneksu do porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Miasta Sanoka w sprawie zapewnienia miejsc w schronisku dla osób bezdomnych. Konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmieniających się przepisów prawa. Dokumenty księgowe stanowiące podstawę rozliczeń w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Rzeszów schronienia osobom bezdomnym, dla których miasto Sanok jest gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały w formie faktur, zostaje zastąpione rachunkiem.

Radni zatwierdzili „Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021”. Określa on zakres, zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego przez samorząd.

W związku ze sprzedażą terenów ośrodka Sosenki zaistniała konieczność zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas sesji.

Radni przedłużyli Stowarzyszeniu Sanocki Unihokej prawo do umieszczenie herbu Miasta na strojach drużyny „Wilki Sanok”, które miało od 2016 r.

Rada podjęła decyzję o podpisaniu porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sanok i Miastem Sanok na wykonywanie regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sanok. Do końca 2020 roku obowiązuje porozumienie zawarte 30 grudnia 2019 r. Podobne porozumienie zostanie podpisane pomiędzy Miastem i Gminą Lesko. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko zwrócił się 3 września z wnioskiem do Burmistrza Miasta Sanoka o powierzenie Miastu Sanok zadania organizacji gminnego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Lesko. 1 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiona nowa linia komunikacji miejskiej, która na trasie Sanok – Lesko przez Łukawicę wykonywać będzie łącznie 4 kursy dziennie, zaś na trasie Sanok – Lesko przez Zagórz wykona 2 kursy dziennie w dni robocze. Porozumienie będzie obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. W uchwale dot. ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej, strefa biletowa 3 obejmująca obszar administracyjne gminy miasta Sanoka oraz obszar gmin, które zawarły z gminą miasta Sanoka zostaje poszerzona o  gminę Lesko i miejscowości Lesko, Postołów, Manasterzec, Łukawica.

Z działalności Rady Miasta Sanoka

W związku z pismem Prokuratury Okręgowej w Krośnie dot. postawienia zarzutów popełnienia przestępstwa oraz tymczasowe aresztowanie Radnej Rady Miasta, radni odwołali przewodniczą Komisji Finansowo-Gospodarczej i powołali na to stanowisko radnego Radosława Wituszyńskiego.

Radni zaapelowali o uwzględnienie budowy ścieżek rowerowych w koncepcji programowej budowy obwodnicy Sanoka – etap II.

Przewodniczący Rady Miasta Sanoka oraz sekretarz miasta Sanoka w imieniu burmistrza przedstawili analizę oświadczeń majątkowych swoich, radnych oraz pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Radni wysłuchali też sprawozdania komisarza wyborczego z przeprowadzonych wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka zarządzonych na 25 października.

Plany rozwoju Sanoka

Na koniec zastępca burmistrza miasta Sanoka przedstawił korzyści płynące z poszerzenia granic Sanoka, a także harmonogram zaplanowanych działań. Głos zabrała również sołtys wsi Trepcza. Na koniec burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zaprezentował projekt planowanej budowy mostu.  Po czym radni dyskutowali w wolnych wnioskach nad bieżącymi sprawami.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":