• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XXXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 13-01-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miasta Sanoka – sesję budżetową VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 21.01.2021r. o godz. 16 00  w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Powołanie sekretarza sesji.
 4. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 8. Przedstawienie wniosków do projektu uchwały budżetowej złożonych przez Komisje.
 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i przedstawienie autopoprawek Burmistrza.
 10. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami i poprawkami nie uwzględnionymi w autopoprawkach.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                      Rady Miasta

 

                                                                                                                                Andrzej Romaniak

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

UWAGA!!! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

Projekt budżetu na 2021r. został dostarczony Radnym w terminie wcześniejszym.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 17.12.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":