• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Zadania PIK

Do zadań Punktu należą:

 • przyjmowanie osób zgłaszających się z problemami alkoholowymi lub stykających się z przemocą w rodzinie;
 • rozpoznawanie potrzeb indywidualnych i środowiskowych osób i rodzin, wskazywanie możliwości rozwiązań oraz rodzajów pomocy udzielanej na terenie miasta;
 • udzielanie informacji dotyczących trybu postępowania w rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych;
 • motywowanie i udzielanie informacji o możliwości podjęcia leczenia odwykowego;
 • udzielanie wsparcia i informacji o współuzależnieniu;
 • rozwiązywanie problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych;
 • prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu;
 • udzielania wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym;
 • udostępnianie publikacji, czasopism z zakresu psychologii, uzależnień, profilaktyki i terapii uzależnień;
 • współpraca z instytucjami świadczącymi działalność profilaktyczną, terapeutyczną i interwencyjną;
 • pomoc psychologiczna;
 • pomoc terapeutyczna w zakresie: uzależnień, współuzależnienia;
 • pomoc terapeutyczna dotyczącego problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą;
 • doradztwo prawne w zakresie: uzależnień, współuzależnienia, przemocy;
 • prowadzenie alkoholowego telefonu zaufania;
 • tworzenie warunków i umożliwienie działalności grupom wsparcia AA, DDA, Al-Anon i stowarzyszeniom na rzecz trzeźwości;
 • udostępnianie fachowych, związanych z uzależnieniami – książek, filmów, czasopism, ulotek, broszur oraz informatorów.
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":