• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

„Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku”

Dodano: 09-07-2019

Projekt „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku” realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0182/16 z dn. 06.04.2018 r. w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. We wtorek 9 lipca podczas konferencji prasowej w Sali Herbowej burmistrz Tomasz Matuszewski przedstawił cele, zakres oraz dane finansowe projektu.

Główne cele projektu to:

 • Zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych w mieście
 • Poprawa jakości zieleni w miejscu realizacji projektu
 • Zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta
 • Poprawa dostępu mieszkańców do terenów zielonych
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat różnorodności biologicznej obszaru miasta

 

Podstawowe dane finansowe projektu przedstawiają się następująco:

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu – 1 503 254,95 zł Wszystkie wydatki w projekcie są wydatkami kwalifikowanymi
 • Stopa dofinansowania – 85 proc.
 • Wysokość dofinansowania ogółem – 1 277 766,70 zł

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści
 • Wykonanie dokumentacji technicznej projektu
 • Realizacja zadania – Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku
 • Zapewnienie nadzoru inwestorskiego
 • Promocja projektu

 

Zadanie „Zagospodarowanie brzegów rzeki San w Sanoku” będzie realizowane w dwóch etapach:

 • Część I – Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku:
  • Budowa ścieżki pieszo rowerowej o długości 724,95 mb i szerokości 2,4 m. Ścieżkę zaprojektowano wzdłuż ulicy Rybickiego od parkingu przy Muzeum Budownictwa Ludowego do istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej przy „Sosenkach”.
  • Wykonanie nawierzchni utwardzonych dla dwóch punktów widokowych o powierzchni całkowitej – 193 m2, zaprojektowano je w dwóch miejscach – na działce o nr. ewid. 244 obręb Wójtostwo oraz 794 obręb Olchowce.
  • Montaż elementów małej architektury, tj: – 38 ławek rekreacyjnych, 30 koszy na śmieci, 9 palenisk betonowych, 3 tablice informacyjne i promocyjne
 • Część II – Wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz renowacji terenów zielonych:
  • Odmładzanie i pielęgnacja starszych drzew i pielęgnacja krzewów oraz karczowanie pni i wykaszanie chwastów i samosiewów
  • Wykonanie trawników parkowych i darniowych
  • Przygotowanie terenu pod nasadzenia i nasadzenie drzew i krzewów

Opis zamówienia: „Wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz renowacji terenów zielonych” – obejmuje następujące prace: wykonanie nasadzeń 3377 drzew i krzewów,  pielęgnację istniejącej szaty roślinnej, rekultywację terenów trawiastych, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

 

Dodatkowe informacje o projekcie:

 • Wykonawcy zadania:
 • Część I – Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
 • Część II – firma Sorted sp z o.o.
 • Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2019 r.
 • Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych pracami to 17 hektarów
 • Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna, uzyskana w wyniku realizacji projektu to 6,50 hektara

 

 

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Gminy Miasta Sanoka.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":