• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Załatw sprawę w Urzędzie

Klauzula informacyjna

 DRUKI I WNIOSKI DO POBRANIA


ARCHITEKTURA I GEODEZJA

 


OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA

DROGOWNICTWO, BUDOWNICTWO, INWESTYCJE

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPRAWY ORGANIZACYJNE

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 


 DOWODY OSOBISTE

DRUKI MELDUNKOWE


SPORT
 • DOTACJE SPORTOWE 

Uchwała Nr IV/20/11

Wniosek o przyznanie dotacji

Rozliczenie dotacji na sport

 • STYPENDIA SPORTOWE

UCHWAŁA NR LII/463/21 RADY MIASTA SANOKA

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.321.2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego

Oświadczenie

 


PODATKI

Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych:

Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby prawne – druki obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Załącznik do deklaracji DL-1 – ZDL-1

Załącznik do deklaracji DL-1 – ZDL-2

Załącznik do deklaracji DN-1 – ZDN-1

Załącznik do deklaracji DN-1 – ZDN-2

Załącznik do deklaracji DR-1 – ZDR-1

Załącznik do deklaracji DR-1 – ZDR-2

Uchwała Nr LXVIII/603/22 – stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 r.

Oplata od posiadania psa

 • Likwidacja opłaty od 2020 r.

Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków – osoby fizyczne – druki obowiązujące od 1 lipca 2019r.

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-1

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-2

Załącznik do informacji IL-1 – ZIL-3

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-1

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-2

Załączniki do informacji IN-1 – ZIN-3

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-1

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-2

Załączniki do informacji IR-1 – ZIR-3

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wniosek o zastosowanie uznaniowej ulgi podatkowej w ramach pomocy de minimis

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

  ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ

PRZEWOZY REGULARNE

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I TURYSTYKI

KULTURA I PROMOCJA

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

URZĄD STANU CYWILNEGO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

EWIDENCJA INNYCH OBIEKTÓW HOTELARSKICH

 

IMPREZA MASOWA – KROK PO KROKU

 1. Wniosek do pobrania w Urzędzie Miasta Sanok Rynek 1
 2. Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy złóż wniosek w Urzędzie Miasta Sanoka Rynek 1 – Biuro Obsługi Klienta
 3. Do wniosku dołącz:
  1) opinię Komendanta Powiatowego Policji,
  2) opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  3) opinię Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego,
  4) opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  5) graficzny plan obiektu lub terenu z zaznaczeniem:
  – miejsca na którym odbywać się będzie impreza
  – dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
  – punktów pomocy medycznej
  – punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych
  – punktów informacyjnych
  – lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych
  – lokalizacji zaworów i przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej
  – lokalizacji innych punktów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu
  – rozmieszczenia służb porządkowych i służb informacyjnych
  – rozmieszczenia osób na imprezie oraz ewentualnym podziale osób na sektory
  – rozmieszczenia punktów gastronomicznych,
  – lokalizacji sanitariatów
  6) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji),
  7) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
  8) informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  9) informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  10) informacje o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  11) wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi dokumentami,
  12) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  13) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
  14) informację o ewentualnym uznaniu imprezy za imprezę masową o podwyższonym ryzyku,
  15) program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
  16) regulamin obiektu lub terenu wraz z informacją o udostępnieniu go uczestnikom imprezy,
  17) pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
  18) informację o warunkach łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
  19) polisę ubezpieczeniową
  20) informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku imprezy organizowanej w strefie nadgranicznej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
  21) wypisu z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  22) protokół kontroli budowlanej obiektu,
  23) harmonogram udostępniania obiektu lub terenu dla uczestników imprezy masowej,
  24) rozmieszczenie miejsc i określenie czasu, w których prowadzona będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 3.5% (nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku).
Opłaty należy dokonywać przelewem na konto Urzędu: 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":