• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Zasady gospodarowania odpadami

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą NR XXXIX/311/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty od dnia 1 marca 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy zwolnieniu z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny oraz gromadzenia odpadów „bio” w przydomowym kompostowniku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą wynosić:

 1. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzinna:
 • 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny
 • 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty, gdy odpady „bio” gromadzone są w przydomowym kompostowniku
 • 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w przypadku, gdy odpady „bio” nie są gromadzone w przydomowym kompostowniku

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Burmistrz Miasta Sanoka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania opadów komunalnych, stosując stawkę w wysokości 58,00 zł od jednego mieszkańca.

 1. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa wielolokalowa:
 • 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w budynku wielolokalowym, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny,
 • 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w budynku wielolokalowym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez mieszkańców budynków wielolokalowych obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Burmistrz Miasta Sanoka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których mieszkańcy nie dopełnili obowiązku selektywnego zbierania opadów komunalnych, stosując stawkę w wysokości 58,00 zł od jednego mieszkańca.

 1. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych od mieszkańców opłat nie można pokrywać innych zadań niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatem nie ma możliwości prawnej, aby miasto Sanok z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pokrywało koszty innych zadań.


INFORMACJA

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka za wyjątkiem nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie podjętej przez Radę Miasta Sanoka Uchwały Nr  XXXI/234/20 z  dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3127) z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z obowiązującego na terenie Gminy Miasta Sanoka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Będzie to skutkowało koniecznością zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w  zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do  Rejestru Działalności Regulowanej, który prowadzi Burmistrz Miasta Sanoka.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych (tj. zakłady produkcyjne i usługowe, sklepy, instytucje kultury i oświaty, szkoły, wszystkie placówki szkolno-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia, zarządcy ogrodów działkowych i cmentarzy, biura itp.) w celu zapewnienia od dnia 1 stycznia 2021 r. odbioru odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości zobowiązani są zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz.  U.  z  2020 r., poz. 1439), zwanej dalej „ustawą”, do zawarcia indywidualnych umów na odbieranie odpadów  komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. Górną stawkę opłat za odbiór odpadów komunalnych określa Uchwała Nr XXII/164/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pomimo wyłączenia z obowiązującego na terenie Gminy Miasta Sanoka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do przestrzegania zasad dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, które określone zostały w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka” i uchwale Rady Miasta Sanoka w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach.

Wypełnianie obowiązków przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w ww. aktach prawa miejscowego i ustawie będzie kontrolowane przez Burmistrza Miasta Sanoka zgodnie z art. 6 ust. 5 a powyższej ustawy, natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów podlega karze grzywny.

Złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracje DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wygasają z dniem 31.12.2020 r.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Sanoka przypomina o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na  konto Gminy Miasta Sanoka.

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 134652875, 134652868.

Odbiór odpadów

Na terenie Gminy Miasta Sanoka usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy:

TRANSPRZĘT Sp. z o. o. S.k.
Zabłotce 51
38-500 Sanok
Tel. 13 46 46 001


Poszczególne frakcje odpadów:

 

 

Przydatne symbole

 

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":