• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Zasady gospodarowania odpadami

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI

NIEKONIECZNIE 23 ZŁ.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/159/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy zwolnieniu z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny oraz gromadzenia odpadów „bio” w przydomowym kompostowniku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych będą wynosić:

 1. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzinna:
 • 11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny
 • 17,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty, gdy odpady „bio” gromadzone są w przydomowym kompostowniku
 • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w przypadku, gdy odpady „bio” nie są gromadzone w przydomowym kompostowniku

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Burmistrz Miasta Sanoka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania opadów komunalnych, stosując stawkę w wysokości 46,00 zł od jednego mieszkańca.

 1. Nieruchomości zamieszkałe – zabudowa wielolokalowa:
 • 11,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w budynku wielolokalowym, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny przy uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny,
 • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w budynku wielolokalowym, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez mieszkańców budynków wielolokalowych obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Burmistrz Miasta Sanoka określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których mieszkańcy nie dopełnili obowiązku selektywnego zbierania opadów komunalnych, stosując stawkę w wysokości 46,00 zł od jednego mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej stanowi dwukrotność ww. stawek za worek lub pojemnik o określonej pojemności.

 1. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez właściciela nieruchomości. Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.
 • Do złożenia nowych deklaracji zobowiązani są TYLKO właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy: odpady „bio” będą gromadzić w kompostownikach przydomowych oraz osoby, które do tej pory gromadziły odpady w sposób nieselektywny.

 

Uzasadnienie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na wysokość stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ trzy zasadnicze czynniki:

 1. Koszty odbioru odpadów od mieszkańców oraz ich transportu do tzw. instalacji. Po rozstrzygniętym przetargu wyłoniony został wykonawca tych usług, tj. firma Transprzęt. Firma ta zaoferowała takie same ceny jak w 2019 r. Czyli śmieci będą odbierane i wywożone poza Sanok w tej samej cenie. Wysokość tych kosztów na 2020 r. wyniesie 3 650 356 zł.
 2. Koszty zagospodarowania odpadów. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy uwalniającej rynek zagospodarowania odpadów, do podkarpackich instalacji odpady zaczęły kierować największe miasta w Polsce. W tym miejscu warto przypomnieć, że instalacje to są te miejsca, w których odpady są poddawane przetwarzaniu. Dlatego w całej Polsce w bieżącym roku odnotowaliśmy rażącą podwyżkę ceny za zagospodarowanie odpadów. Miasto prowadziło wielotygodniowe negocjacje z firmą FCC Tarnobrzeg. Ostatecznie firma ta zaproponowała cenę za zagospodarowanie jednej tony odpadów w wysokości 599,40zł. Miasto Sanok płaciło do tej pory opłatę z tego tytułu w wysokości 437,38zł. Jest to podwyżka wysokości 37%. Inne miasta na Podkarpaciu uzyskały następujące ceny: Przemyśl – 699zł, Krosno – 754,92zł, Brzozów 754,92zł. Wysokość kosztów zagospodarowania odpadów na 2020 r. wyniesie 4 915 080 zł.

III. Koszty utrzymania gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Gminny punkt zbiórki odpadów segregowanych prowadzony jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Punkt mieści się w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59. Odbiera od mieszkańców Sanoka wszystkie odpady segregowane, odpady wielkogabarytowe (stare meble, wykładziny), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, chemikalia itp. W 2019 r. koszty prowadzenia gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych wynosiły 1 585 940 zł. W 2020 r. planowane koszty prowadzenia punktu zbiórki odpadów segregowanych wynoszą 1 800 000 zł. Wzrost kosztów prowadzenia punktu wynika z podniesienia opłat przez firmy odbierające odpady segregowane, ze wzrostu płacy minimalnej, wzrostu cen energii elektrycznej oraz wzrostu cen paliwa.

 1. Pozostałe koszty. Koszty związane z administrowaniem systemem (wynagrodzenie pracowników obsługujących system tj. m.in. przyjmowanie deklaracji, kontrola systemu w tym kompostowników, edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk, monitoring zrekultywowanego składowiska, itp.). Razem koszty te wynoszą 587 193 zł. Ponadto system gospodarki odpadami obciąży kwota 673 860,00 zł wprowadzona ustawą ulga dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki. Sumując wskazane wyżej koszty systemu gospodarki odpadami na 2020 r. uzyskujemy kwotę w wysokości 11.626.489,00 zł.

Przy zadeklarowanej ilości osób fizycznych w systemie gospodarki odpadami wynoszącej 28 063 (listopad 2019) oraz uwzględniając zwolnienie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (231.459,72 zł) stawka opłaty dla 1 mieszkańca  na miesiąc wynosi 23zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych od mieszkańców opłat nie można pokrywać innych zadań niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zatem nie ma możliwości prawnej, aby miasto Sanok z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pokrywało koszty innych zadań.

 

 

INFORMACJA

o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXII/159/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2019 r. Poz. 6712) od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustalono miesięczną stawkę za pojemnik lub worek dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:

 

 • worek o pojemności 60 litrów – 8,46 zł
 • worek o pojemności 80 litrów – 11,28 zł
 • worek o pojemności 120 litrów – 16,93 zł
 • pojemnik o pojemności 60 litrów – 2,95 zł
 • pojemnik o pojemności 120 litrów – 5,90 zł
 • pojemnik o pojemności 240 litrów – 11,81 zł
 • pojemnik o pojemności 1100 litrów – 54,17 zł
 • pojemnik o pojemności 1500 litrów – 73,86 zł
 • pojemnik o pojemności 2500 litrów – 123,11 zł
 • pojemnik o pojemności 7000 litrów – 344,71 zł

 

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemniki lub worki na papier, szkło, tworzywo sztuczne i metale oraz bioodpady w ilości i pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka.

Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby wszystkich pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, stawki opłaty za worek lub pojemnik o określonej pojemności oraz częstotliwości odbioru odpadów.

Wobec powyższego prosimy o złożenie nowej deklaracji zawierającej dane dotyczące wszystkich oddawanych pojemników i worków z odpadami. Znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje możliwości odbioru odpadów komunalnych w sposób wyłącznie nieselektywny (zmieszany).

Jednocześnie informujemy, że uległ zmianie termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać w terminie do 28 dnia każdego miesiąca.

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 134652875, 134652868.

Odbiór odpadów

Na terenie Gminy Miasta Sanoka usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy:

TRANSPRZĘT Sp. z o. o. S.k.
Zabłotce 51
38-500 Sanok
Tel. 13 46 46 001


Poszczególne frakcje odpadów:

 

 

Przydatne symbole

 

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":