• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zasady gospodarowania odpadami

20.04.2018

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Sanok za 2017 r.

analiza


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr V/27/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty od dnia 1 marca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2) 28,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 18,00 zł
b) pojemnik o pojemności 120 l – 35,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l – 70,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 318,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l – 2021,00 zł

3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 36,00 zł
b) pojemnik o pojemności 120 l – 70,00 zł
c) pojemnik o pojemności 240 l – 140,00 zł
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 636,00 zł
e) pojemnik o pojemności 7000 l – 4042,00 zł.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość,
2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby pojemników (podanych w deklaracji.)

W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ogrody działkowe) ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w zmienionej wysokości będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.
Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Odbiór odpadów

Na terenie Gminy Miasta Sanoka usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy:

TRANSPRZĘT Sp. z o. o. S.k.
Zabłotce 51
38-500 Sanok
Tel. 13 46 46 001


SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (29.10.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":