• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zasady gospodarowania odpadami

20.04.2018

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Sanok za 2017 r.

analiza


28.04.2017

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informuję, że od 1 marca br. obowiązuje nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Sanoka do RIPOK w Krośnie. Firmą świadcząca w/w usługę jest PHU TRANSPRZĘT Czesław Grządziel 38-500 Sanok Zabłotce 51. W ramach umowy firma dostarczy wszystkim właścicielom nieruchomości prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów worki na odpady segregowane oraz odbierać będzie opady segregowane od właściciel nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (instytucji, sklepów, szkół, przedszkoli, przedsiębiorstw itp.)

Dokonana analiza systemu gospodarki odpadami, który obowiązuje od 1 lipca 2013 r., wykazała nieprawidłowości w zakresie gromadzenia odpadów w sposób selektywny oraz niedostosowania przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pojemników do rzeczywistej ilości odpadów.

W związku z tym w celu uszczelnienia sytemu w najbliższym czasie Gmina Miasta Sanoka rozpocznie wdrażanie systemu identyfikacji worków i pojemników na odpady segregowane i zmieszane za pomocą kodów kreskowych. System ten obowiązywał będzie wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Sanoka. Jego wprowadzenie ma za zadanie monitorowanie ilości i kontrolowanie jakości odpadów, a w szczególności: terminowości odbioru odpadów zgodnej z ustalonym harmonogramem, rodzaju odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości oraz sprawdzenie czy właściciele nieruchomości segregują odpady zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka.

Brak narzędzi kontrolnych w postaci kodów kreskowych spowodował, że niektórzy właściciele nieruchomości mimo deklaracji o gromadzeniu odpadów w sposób selektywny, nie wywiązywali się z tego obowiązku a uiszczali niższą stawkę opłaty. Ponadto przeprowadzone kontrole w zakresie jakości prowadzonej segregacji zwłaszcza na nieruchomościach wielomieszkaniowych wskazały, że mimo deklaracji o gromadzeniu odpadów w sposób selektywny znaczna ilości odpadów segregowanych znajdowała się w pojemnikach na odpady zmieszane.

Wprowadzenie kodów kreskowych pozwoli gminie wychwycić tych właścicieli nieruchomości, którzy gospodarują odpadami niezgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Wprowadzenie systemu identyfikacji pojemników i worków nie spowoduje podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kody kreskowe zostały tak ustalone, aby nie naruszały przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma kody kreskowe z indywidualnym ciągiem znaków wygenerowanych przez system informatyczny. Tak wygenerowany kod nie zawiera informacji o danych osobowych tj. imienia i nazwiska, więc nikt postronny nie będzie w stanie ustalić tożsamości właściciela nieruchomości. Dopiero po sczytaniu kodu i przeniesieniu informacji z czytników, system informatyczny automatycznie przypisze odbiór odpadów do właściciela nieruchomości, z której zostały one odebrane.

Ponadto każdy kod kreskowy opatrzony będzie oznaczeniem rodzaju odpadów „ODPADY SEGREGOWANE/02 S” lub „ ODPADY ZMIESZANE/01 N” i nazwą ulicy.

Kod z oznaczeniem „ODPADY ZMIESZANE” – należy nakleić na pojemniki z odpadami zmieszanymi.

Kod z oznaczeniem „ODPADY SEGREGOWANE” – należy nakleić na pojemniki lub worki  (żółte, niebieskie, zielone i  białe) z odpadami segregowanymi.

Kody kreskowe otrzymają również właściciele  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

W przypadku, kiedy wyczerpią się kody kreskowe należy zgłosić się po odbiór nowych do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  tut. Urzędu z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 59 (baza SPGK, budynek „G”) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30.

Reasumując system identyfikacji odpadów za pomocą kodów kreskowych ma za zadanie uszczelnienie całego systemu zbiórki odpadów, gdyż w ślad za stwierdzeniem nieprawidłowości wszczynane będą kontrole aby wyeliminować przypadki niezgodnego z deklaracją gospodarowania odpadami.


 

Informacja Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie zmian w przepisach prawa miejscowego dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 11 w/w ustawy dotychczasowe akty prawa miejscowego tj. regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach, uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Stąd w dniu 5 lipca br. na sesji Rady Miasta Sanoka zostały podjęte nowe uchwały, dostosowane do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wchodzą one w życie w dniu 2 sierpnia br.

Jedną z ważnych zmian jest wprowadzenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dot. gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na każdego członka takiej rodziny.

W związku z powyższym właściciele w/w nieruchomości otrzymają informację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia.

Natomiast w przypadku zamieszkiwania rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny, na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, zarządcy tych nieruchomości obowiązani będą do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istotną zmianą dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne jest zmiana stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności. Obecnie w przypadku w/w nieruchomości stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości pojemników, stawki opłaty za pojemnik i częstotliwości wywozu odpadów. W nowej stawce została uwzględniona częstotliwość wywozu odpadów, stąd stawka opłaty stanowić będzie iloczyn ilości pojemników i stawki opłaty za pojemnik. W praktyce wysokość uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmieni się.

Nowością jest ryczałtowa stawka opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez cześć roku. Stawka tej opłaty obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r.

Odbiór odpadów

Na terenie Gminy Miasta Sanoka usługi odbioru odpadów komunalnych świadczy:

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe TRANSPRZĘT
Czesław Grządziel
Zabłotce 51
38-500 Sanok
Tel. 13 46 46 001