• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Zmiana terminu sesji absolutoryjnej

Dodano: 28-06-2021

W związku z koniecznością pilnego służbowego wyjazdu Pana Burmistrza, związanego z bardzo istotnymi sprawami dla miasta Sanoka, sesja absolutoryjna zostaje przeniesiona z 29.06.2021r. (wtorek) na 06.07.2021r. (wtorek). Godzina (9.00) i miejsce (szkoła podstawowa nr 8 ) pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ zwołuję XLIV Sesję Absolutoryjną Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 06.07.2021r. (wtorek) o godz. 900Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.
 5. debata nad raportem,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem  finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2020.
 12. Przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 13. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka  z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący 

Rady Miasta

 

     Andrzej Romaniak

 

 

UWAGA!!! MATERIAŁY ZOSTAŁY DOSTARCZONE RADNYM W POPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU O SESJI.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. oraz Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka zostało Radnym przekazane w terminie wcześniejszym drogę elektroniczną.                                                                          

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn,.zm./– pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Prezentacja Raportu o Stanie Gminy za 2020r. 06.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":