• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zmiana ustawy dotyczącej zezwoleń na usunięcie drzew

Dodano: 20-06-2017

Szanowni Mieszkańcy, w dniu 16 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074). W myśl art. 83 f ust. 1 pkt 3 w/w ustawy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Ponadto właściciel nieruchomości, będący osobą fizyczną, jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza w/w obwody i usuwane ono jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej do organu (o którym mowa w art. 83a ust. 1. ustawy, czyli wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta). Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin  w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. Z przeprowadzonych na nieruchomości oględzin sporządzony zostanie protokół. Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji  administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie. Natomiast w przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wskazanych w ustawie elementów, organ w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Ponadto jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

            Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody druk zgłoszenia dostępny będzie na stronie www.sanok.pl lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Sanoku ul. Rynek 1.

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017